V Lju­blja­ni bo za­do­ne­la Oda ra­do­sti

Dva me­se­ca raz­lič­nih kul­tur­nih do­god­kov v glav­nem me­stu

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Zden­ko Ma­toz

Lju­blja­na – Da­nes ob 21. uri bo na Kon­gre­snem tr­gu za­do­ne­la

Oda ra­do­sti, vr­hu­nec Bee­thov­no­ve De­ve­te sim­fo­ni­je. Or­ke­stru in zbo­ru Slo­ven­ske fil­har­mo­ni­je bo di­ri­gi­ral slo­vi­ti ma­e­stro Char­les Du­to­it.

Kot je po­ve­dal na vče­raj­šnji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci pred od­pr­tjem Lju­blja­na Fe­sti­va­la, sta z že­no ze­lo ve­se­la, da sta spet v Slo­ve­ni­ji. »Tu­di jaz sem bil dol­go časa ne­de­ja­ven, ta­ko kot ve­či­na sve­ta. Kar šti­ri me­se­ce sva do­ži­vlja­la sa­me od­po­ve­di kon­cer­tov. Ta­ko sva se moč­no ve­se­li­la na­sto­pa v Lju­blja­ni. Res sem ze­lo ve­sel, da sem tu, in to po za­slu­gi pri­ja­te­lja Dar­ka Br­le­ka, ki je pre­mo­gel po­gum, da je vztra­jal z iz­ved­bo po­le­tne­ga fe­sti­va­la, med­tem ko so jih sko­raj po vsem sve­tu od­po­ve­da­li.« Char­les Du­to­it je do­dal, da so ve­či­no slav­no­stnih do­god­kov ob Bee­thov­no­vem le­tu pre­kli­ca­li, prav ta­ko vse kon­cer­te, na ka­te­rih bi mo­ral di­ri­gi­ra­ti, ra­zen te­ga v Lju­blja­ni. »Za­go­to­vo še pri­de­va na­zaj, saj so tu ta­ko kra­sni lju­dje in odli­čen or­ke­ster,« je po­ve­dal ma­e­stro. Uvo­dni pro­gram fe­sti­va­la bo ob­se­gal iz­ved­bo Bee­thov­no­ve De­ve­te sim­fo­ni­je in nje­go­ve­ga Tre­tje­ga kla­vir­ske­ga kon­cer­ta v iz­ved­bi pi­a­nist­ke D ub r av k e Tom­šič Sre­bo­tnjak.

V Lju­blja­ni se obe­ta­ta dva me­se­ca vr­hun­skih ža­nr­sko raz­lič­nih kul­tur­nih do­god­kov, ki bo­do po­te­ka­li pred­vsem v predd­ver­ju Kri­žank in na Kon­gre­snem tr­gu. Uvo­dni kon­cert fe­sti­va­la je bil za­ra­di sla­be vre­men­ske na­po­ve­di s če­trt­ka pre­sta­vljen na da­na­šnji ve­čer.

Zden­ko Ma­toz

»Za­do­vo­ljen sem, da bo­mo iz­pe­lja­li pro­gram Lju­blja­na Fe­sti­va­la. Ra­je bi vi­del, da bi po­te­kal brez ome­ji­tev, a jih bo­mo upo­šte­va­li. Že­le­li bi si več ob­čin­stva, ta­ko pa ima­mo do­vo­lje­nje za pet­sto lju­di. Opra­vi­ču­jem se vsem, ki ni­so več mo­gli ku­pi­ti vsto­pnic. Do­slej se je na­ših slav­no­stnih od­pr­tij fe­sti­va­la na lju­bljan­skem Kon­gre­snem tr­gu ude­le­ži­lo tu­di po pet ti­soč lju­di. Ra­zen ogra­de za ob­čin­stvo Kon­gre­sni trg ne bo za­prt,« je po­ve­dal di­rek­tor Fe­sti­va­la Lju­blja­na Dar­ko Br­lek.

Di­ri­gent­sko tak­tir­ko bo na uvo­dnem kon­cer­tu imel v ro­kah ma­e­stro Char­les Du­to­it, Or­ke­ster in Zbor Slo­ven­ske fil­har­mo­ni­je bo­sta za­i­gra­la Bee­thov­no­vo De­ve­to sim­fo­ni­jo in Tre­tji kla­vir­ski kon­cert v iz­ved­bi pi­a­nist­ke Du­brav­ke Tom­šič Sre­bo­tnjak.

Ve­li­ča­stnost Bee­thov­no­ve glas­be

Slo­vi­ti di­ri­gent je na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci po­ve­dal, da sta z že­no ze­lo ve­se­la, da sta spet v Lju­blja­ni. »Tu­di jaz sem bil dol­go ne­de­ja­ven, ta­ko kot ve­či­na sve­ta. Kar šti­ri me­se­ce sva do­ži­vlja­la od­po­ve­di kon­cer­tov. Moč­no sva se ve­se­li­la na­sto­pa v Lju­blja­ni. Hva­le­žen sem pri­ja­te­lju Br­le­ku, ki je po­gu­mno vztra­jal z iz­ved­bo po­le­tne­ga fe­sti­va­la, med­tem ko so jih po sve­tu ve­či­no­ma od­po­ve­da­li. Ta­ko je zdaj ve­či­na or­ke­strov brez de­la. La­ni sem bil tu­kaj in spet imam sre­čo, da lah­ko de­lam s te­mi glas­be­ni­ki. Le­tos sla­vi­mo Bee­thov­na, ve­či­no slav­no­stnih do­god­kov so pre­kli­ca­li. Tu­di vse, na ka­te­rih bi mo­ral di­ri­gi­ra­ti, ra­zen te­ga v Lju­blja­ni, za­to sva res sreč­na, da sva tu­kaj. Ze­lo se ve­se­lim kon­cer­ta in za­go­to­vo se bo­va še vr­ni­la, ker so tu­kaj kra­sni lju­dje in odli­čen or­ke­ster.«

Glas­be­ni­ki si ze­lo že­li­jo na­sto­pa­ti

Ma­tej Šarc, vr­ši­lec dol­žno­sti di­rek­tor­ja Slo­ven­ske fil­har­mo­ni­je, je po­u­da­ril ve­li­ko ve­se­lje čla­nov or­ke­stra pred na­sto­pom, saj so to­vr­stni kon­cer­ti sim­fo­nič­ne glas­be zdaj pra­va red­kost. »Po­se­bej bi se rad za­hva­lil pre­bi­val­kam in pre­bi­val­cem na­še dr­ža­ve za­ra­di od­go­vor­ne­ga rav­na­nja ob zdra­vstve­ni kri­zi, kar je pri­po­mo­glo k te­mu, da se bo ta pri­re­di­tev lah­ko zgo­di­la. S ko­le­gi­co Ma­jo Ko­jič gle­da­va z upa­njem in bo­ja­zni­jo v na­sle­dnjo kon­cer­tno se­zo­no. Vsi v kul­tur­nih in špor­tnih de­jav­no­stih ko­maj ča­ka­mo, da bo­mo lah­ko opra­vlja­li svo­jo na­lo­go in po­slan­stvo, ki ga ču­ti­mo kot dol­žnost do ob­čin­stva. Je­se­ni bi ra­di od­pr­li kon­cer­tne dvo­ra­ne, kaj­ti pro­gra­mi so pri­pra­vlje­ni.«

Ma­ja Ko­jič, di­rek­to­ri­ca Sim­fo­nič­ne­ga or­ke­stra RTV Slo­ve­ni­ja, je pod­pr­la mi­sli pred­ho­dni­ka in po­u­da­ri­la, »da smo ta­ko glas­be­ni­ki kot ob­čin­stvo želj­ni do­god­kov. Upam, da bo­do ti kul­tur­ni do­god­ki po­le­ti zna­nil­ci nor­mal­ne se­zo­ne je­se­ni. Pri glas­be­ni­kih je ču­ti­ti iz­je­mno že­ljo po igra­nju, bolj kot kdaj prej.«

Talka re­vo­lu­ci­o­nar­ne­ga časa Ma­tjaž Ber­ger, rav­na­telj An­ton Pod­bev­šek Te­a­tra in re­ži­ser pred­sta­ve Talka, je po­ve­dal, da je to zgod­ba o lju­be­zni po fran­co­ski re­vo­lu­ci­ji. Na od­ru bo­do zdru­ži­li dra­mo Pau­la Cla­u­de­la Talka in Ko­men­tar tri­lo­gi­je Co­u­fon­ta­in­ov Pau­la Cla­u­de­la, ki ga je na­pi­sal fi­lo­zof Ja­cques La­can. »Osre­dnja te­ma dra­me je vsi­lje­na iz­bi­ra, ko se mo­ra glav­na ju­na­ki­nja od­lo­či­ti, ker ji to vsi­lju­je oko­lje,« je po­u­da­ril.

Na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci je bil pri­so­ten tu­di To­maž Do­mi­celj, ki je oblju­bil ne­pred­vi­dljiv aku­stič­ni kon­cert. Kot go­sta je po­va­bil k so­de­lo­va­nju har­mo­ni­kar­ja Ju­re­ta To­ri­ja.

Fo­to Jo­že Su­ha­dol­nik

So­de­lu­jo­či na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci so po­u­da­ri­li va­šo iz­je­mno vztraj­nost, tr­mo, da v Lju­blja­ni ven­dar­le bo tra­di­ci­o­nal­ni po­le­tni fe­sti­val.

Ve­ste, to ni tr­ma, to je vztraj­nost. Do­god­ke lah­ko ve­dno od­po­ve­mo. V ča­su po­pol­ne pre­ki­ni­tve jav­ne­ga ži­vlje­nja smo v dr­ža­vi de­la­li prek in­ter­ne­tnih plat­form, ime­li se­stan­ke in kon­fe­ren­ce. Do­lo­či­li smo tu­di no­vo vi­zu­al­no po­do­bo fe­sti­va­la, ki naj­bo­lje de­lu­je na di­gi­tal­nih plat­for­mah.

Ta po­do­ba ima raz­se­lje­ne lju­di, o ka­te­rih po­je

To­maž Do­mi­celj, ki pa na kon­cu le gre­do sku­paj na pri­re­di­tev. Hva­le­žen sem so­de­lav­cem, ki so vze­li za­de­vo ze­lo re­sno. Ta­ko da smo bi­li pri­pra­vlje­ni, ko so se

ukre­pi spro­sti­li.

Je bi­lo kaj od­po­ve­di?

Bi­lo jih je kar ne­kaj. Bol­šoj te­a­ter je še zdaj za­prt, ta­ko da ne mo­re pri­ti. Tu­di or­ke­ster iz Pitts­bur­gha je od­po­ve­dal evrop­sko tur­ne­jo, saj so vsi fe­sti­va­li v Nem­či­ji od­po­ve­da­ni. Mi smo bi­li del nji­ho­ve evrop­ske tur­ne­je. Prav ta­ko ne bo or­ke­stra iz Špa­ni­je in iz­ved­be edi­ne ope­re Lu­dwi­ga van Bee­thov­na Fi­de­lio.

Po dru­gi stra­ni bo pri­šel te­no­rist Jo­nas Kau­fmann, ki bo 26. av­gu­sta na Kon­gre­snem tr­gu pel oper­ne ari­je ob spre­mlja­vi Sim­fo­nič­ne­ga or­ke­stra RTV Slo­ve­ni­ja. Ana Ne­treb­ko bo na­sto­pi­la 18. av­gu­sta z mo­žem Ju­si­fom Ej­va­zo­vom, prav ta­ko s kon­cer­tom oper­nih arij ob spre­mlja­vi Or­ke­stra Slo­ven­ske fil­har­mo­ni­je. Fil­har­mo­nič­ni or­ke­ster mi­lan­ske Sca­le bo­do pri­pe­lja­li k nam z av­to­bu­si Lju­bljan­ske­ga po­tni­ške­ga pro­me­ta.

Obi­čaj­no fe­sti­val pri­pra­vlja­te vse le­to. Je bi­lo to­krat dru­ga­če? Se­ve­da smo ča­ka­li, ka­ko se bo­do raz­vi­ja­le raz­me­re. Ja­sno je bi­lo, da bo­mo mo­ra­li upo­ra­bi­ti do­ma­če an­sam­ble, pred­vsem za­ra­di ka­ran­te­ne in ome­ji­tve po­to­vanj. Na­le­te­li smo na ve­li­ko ra­zu­me­va­nje teh an­sam­blov, ki so ta­koj spre­je­li po­va­bi­lo za so­de­lo­va­nje. Pro­gram le­to­šnje­ga Lju­blja­na Fe­sti­va­la je bil za­klju­čen zadnji me­sec. Po­lo­vi­ca do­god­kov je osta­la od pr­vo­tne­ga pro­gra­ma, po­lo­vi­ca je na no­vo. Za­to bo­mo pro­gram­sko knji­ži­co fe­sti­va­la na­ti­sni­li še­le zdaj, ker še pred šti­ri­naj­sti­mi dne­vi pro­gram ni bil v ce­lo­ti za­pol­njen in so se ne­neh­no do­ga­ja­le spre­mem­be.

Di­ri­gent Char­les Du­to­it je rad v Lju­blja­ni.

Tik pred za­čet­kom Lju­blja­na Fe­sti­va­la je vse na­red, je za­go­to­vil di­rek­tor Fe­sti­va­la Lju­blja­na Dar­ko Br­lek.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.