Dnevnik (Slovenija) : 2020-06-18

12 : 12 : 12

12

Č ž č š č š č š č š č ' č ' č š š « ž č ž !" š č # $ č »% č « ( š š č »( č č ( « $ č š š ž »# š č « š ž »$ č č ž č # $ č » & š ( č š č « ) » č š š č č ž « ž ž č ž č !" # $ $ ž č Č š č č č »Š č š ) š š $ č ž ž « ) ) č č ž ć č č ! " " č ž č " š ž " ( ) ) š č * šč č ž ž ) "+, ,,, č č +,, ,,, % % ž š šč ) - . % č !, !,/ č * šč ž š ž šč 0 č č 1 2 !, ) ) č ž * č š č š č ž č š ž ) š č »( š ž č ) č č č š č č č « $ č ž č »* č č šč č č ž $ » č Č š š « # ž č ž č ž »( č č č Š « č 9 »# ž # č Š č š ž « 3 š ž ) š »( č š č * č ž % č č « 4 5/ 6 č ++, č !/ ž ) ž 7,,, č / !5++ ( 4 č š * ž ( č # # ž « $ č č č »( č š č ž č š % & č × ž č č ž – š ž * č « ) š š ž » * č š š 4 š ž č « č š ž ! ž "# č č % & % č ' ( ) # # '* '( '+ , š % č % % š š ž č - .( & ! č š / 01 ! % š % 2 č % / č ž č % ž 1 × PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.