Dnevnik (Slovenija) : 2020-06-18

18 : 18 : 18

18

Š Č š ' ( 1 # # # / # $ % &' š č č č +! ž č % % !, = Č % č > % š č 0 !, +! š šč č * 0 +B 3 š > % š š č & ž č č ) % 0 č ( +! > % !! !! ) > % šč š . ž ( č ) 4 ? $ % ž +! ( 4 ž ( ž +B 1! +,+! č š 1! 7 Č % % 3 š % ( ž ( $ ž šč ' ( š 0 ;> % < % č š č š č č ( š > % & Č % š č č šč # ! č č č > % č č $ % ž ž š š č š 6 $ ž č % $ " / š % š č š ? 6= ; ,9!< 3 = ;19,< 3 ;!9!< 4 = . 4 ;+9!< > ž č !+ +1 ž $( & & 4 6 š š × ) č * ! 9 ? & Č ? ? š č č š » % ž « 9 ? š č % % % ! % č % » ž č ! % č B č č % % č Č č č « & Č ? ; š ? 9 ? č Č ? % č šč ? š % š 1 Č & 2 & 3456 š ) ž * + # # š + 2 &ü # č š ( 3 4 + š # = ;+9,< 3 ;B9,< 22 $ š č 2/ ž 77 č š š 1! 51 6 E E & C š 3 = š š 0 č % B 3 = 6 č š č » 3 = $ š š š « ( ž ? @ = č +,!+G+,!1 »# ž š č ž č ? « ) C 3 = č č Ž č 3 = š & # 4ü š č C . = @ C C 3 ) č č # č ) č » @ C š č š ž č ž č > « 1, ž 3 = / - !! &- . ( $$ . / 0 ž . / 0+1 č š * . 6 E E F 3 !9, 3 = 4ü š . 3 č č ž š č č ( š š C ? 6öE +,!B č č 3 š č š & š č ž č š č » č @ C * « - ! ## - 0 ! + 7 ! % 8 š 9: ž 66 č × PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.