Dnevnik (Slovenija) : 2020-07-13

17 : 17 : 17

17

# č š ! " # ž č ( Č š š č & 3 ž ' Š ' 45 666 č ž č - - & č " @000 " 7 č " »Ž " ! š 2 š - " « # ž č š ž " - 7 G 6 ë " - Č š š č .00 - ž »( š - ž % č - - š č - « % - & ž % ž š * č @0@. « 2 ž G , & š č Č - č & č č š š š š č ž č č č š č č č 7 š š č Č ž š č č č 3 č ž č 1 č & č č č č č č č & č – 2 - ž 7 " " š " ' č .88. Š č " ( - D č š 2 Č š % , ( @00B % , š " - " - B8 č - $ " 2 š ž č š š 1 # ) - ) č č š ž Š Š Č " š š Č 7 č " Č š ? ž š - ž ž č " " š " 1 Č š - : č " & ž č $ # $ % ž " A000 A@ č " š šč ) č č š - < , š »7 č š % - č ž " ž Č č č č # č č č č š č č ž č š š č č ž č č č : š ; š č Č š š č » š č « " č š č č č ž č ž / č č š č š č š 3 č š š : ž <2 š ; = č č : ; ! č &> = č š - – 5 č č č … Š č / 0 1( B0 000 š " " š š C0 < " Š < " 7 G 6 ë G ! - ž - , , " 7#F & % 6 6 @C0 000 " A00 000 č č š » č č š ž - " ) - « -% > - !< 6 ë $ č « , š Č š č 8 - ž @C - 2 Č š ! š - č " " .B č Č " @0.B @ 9 ž @B - ž ? č č @C š č ž ?5 š - č č š , - % ž ž Š @C 000 .A @ 3B C - š 3 @ š č Š @000 ž " » š ž " « ) ž ) ž č š - č č š Č š & 1 š č " 90 " & " ž Č š š - ( D G * # Č - ? š š " »! - ( « č š - ž A0 000 - č š č @00C G - 2 š " ž " ? - š 900 000 č š č ž » % " () ž ! – " @0.0 - č – č × × PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.