Dnevnik (Slovenija) : 2020-07-13

2 : 2 : 2

2

š š š š » Ž č č « ! " # »$ č %& ! " « ! ! # »' « š š » ! () ! ! ! « č č ž č * + , - $ ! %. ž č »/ ! " ! ! ! š č č š « %%&. ) !ž č š č !ž ! – ! š 0 ! – ! 1 2 ! 3 $ ! * ! 4 $ š 2 š -! 5 - - ! $ ! 3 / š ! ž ! &6 %) !ž # # š č % š š č č ž š ž ž č ž š č ! + % č č % % % š % č ! č č ) 5"! »+ % -/## ž č ) % šč č %« š š ! č č ! + % % č č ! ( % % š % ! 7 8 7 9 š ! * % % 8 č % » ž «! " % % š ! »+ % š č š ! ) ! ' % ž š š %« č 8! ž ž č č č % » č % č ž ) «% » ž č š ž «! š 5 č ! ! š č ' 7'81*9 5 ! ž " ! ! š »5 č ! ! " ! ! ! č ž ! « / ! !č ! č š š č ! š č ž – č * : : š č č ! : š ž š % ! + ! : š % » «! »* č č % ž % % %« ! 2 š % š ! 7 š č ! »" % ) %« ! + č ! »" ž ž č č % ) % ) č %« ! 6 č % č ! ž č 7 % % ž ! % & šč " č ž ! ' ) % č ž % ! » š % ž % šč %« č š ! ( ž č % ž ! * Koronamete­r 11. 7. 2020 od 0.00 do 24.00 NIJZ, gov.si uradni podatki ž š ž š š č ž !" ž " # $ č š š š ! % ž & č č š … novo potrjenih okužb aktivno okuženih 261 14 na intenzivni negi × hospitaliz­iranih umrlih 16 0 0 š Š × PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.