Dnevnik (Slovenija) : 2020-07-13

20 : 20 : 20

20

! # & '# ž ž ž 8 č ' ' č ' č č č ž " ! š ' ž š & č « ( ž @B č ž - »2 č č šč " .00. č č - " č - č š č % " ž " ž š č " š - š č " « ) ( B /: š ž A 1 č č ž ( - 1 1 - - 1 1 ) & * 1 ( š - - č 1 * č # ž ž 30 - č 2 š č »7 š č š " 1 š " č « ( 4 ») " ! - ž - – č č č " š - « č č ' - č č - ! š - & š č " š č č č « š š č - č " šč ž ! - č - č č šč … 2 " »! ) š č š š č - č « * @0.@ - č 6 G # “ – š č š š č č ” č č č & 7 < š č - č č ! č š - č šč ž šč ( š š - č ' ž % č č 6 G # š ! < č " ž 30- ž " 5 - č - " ) č č " ) č " č č š » č š č " - 7 " č šč 2 »1 - š 7 š č ( š š ž « »( š " " š « Č - - č č č - č " - - ! 0 0 č " - " G č ž ( ž - ») " - « š 7 < š č č $ " š »! - - - ( 1 = ž 1 ž č č ž 5 1 1 ' č ž š " č š ž 1 ) 1 š 1 š š " č č ž × ! č " × 0 + 4 - - 0 0 ,0 - F D - 0 00 D D # A ( ( 0 % %% > ! K 7 % . D D 5 . D ( 3 ( B A 0 . ž 0 - 0 B / š š ( 1 > / ; – ( č A A , + ( 9 @ 4D + G .( A A 8 - - 0 - 0 - 0 - 0 / $ ; $ š + ! ; / D š $ ; C ž č ( , 3 š % . - $ / @ 0 ( ; B č @ 0 ( / B+2 ž B I - 0 .2 ; - 2 ( ž 0 ! ( > š + $ ; . ž ! č / ; , š A č B ; / 0 , 3 š % / č G – . ; . - G ( ( - ; > ž 0 $ č ; / , 0 , ; Č ( + I 0 0 4 0 4 - 0 0 0 0 0 + 4 0 4 00 0 0 1B1 č č , č 0 $ š . ! ( / ; A G č 3 B 0 ! E $ ( ! J ! š ! & B '# '5 &) ! ) $ š % ; 1 & Š ( ( )5 %) B '' '7 %) %) Š ( ( )' + # %) č 3 č 0 4 0 - 0 - 0 0 0 + 4 - 0 0 . š C91 B+2 B+2 . š C91 3 9 B B . : G > . š ( 9 ž 4 4 00 - 0 0 0 0 + + 00 4 - 0 + š š 7 > # 3 0 ; / ( 7 > %#7 '7 $ $ &7 Ž 7 % / ' – ( ž š &' / ' – ( ž š &7 / ' – ( A ( 7 / ' – ( 7 / ' &7 0 %7 ! š ž % Ž % ž š ) / ' – č &7 ž š ) 0 - - 00 + - ž ; @ / 1 ; Š D A - 0 – ž ; 1 ; D && 3 A ; # $ č 3 / + $ 0 č ; , D – š č ( ž ( + č 0 ; ! šč ; B ( – ; . ( 2č š ! – ž 0 0 0 0 0 0 00 + + 0 Opomba + 0 V TV-sporede so vključene informacij­e o oddajah, ki smo jih prejeli do zaključka redakcije rubrike Televizija (do 17. ure). Zato ne moremo prevzeti odgovornos­ti za neažurnost sporedov, če so spremembe prispele naknadno oziroma smo bili o njih prepozno obveščeni. 0 4 4 00 + 0 0 00 - 0 0 0 00 . A ( ( 0 7 % @ # - š 7 > ! K 5 ' @ 5 ' 0 4 4 00 Uredništvo 4 0 4 0 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.