WA­TER­GE­BOOR­TE:

Baba & Kleuter - - VERHAAL -

El­gon­da Bek­ker, pre­si­dent van die Ver­e­ni­ging van Vroed­vroue in Suid-A­fri­ka en do­sent in ver­los­kun­de en ne­o­na­to­lo­gie aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat in Bloem­fon­tein, sê vroue kies ’n wa­ter­ge­boor­te hoof­saak­lik om­dat hul­le son­der pyn­mid­dels wil kraam.

Dis ook be­wys dat vroue meer pri­vaat voel wan­neer hul­le in die wa­ter die le­we skenk, sê El­gon­da, wat al meer as 30 jaar ’n vroed­vrou is en ook self ’n wa­ter­ge­boor­te ge­had het.

Dis ook vir ba­ba baie voor­de­lig, want hy be­weeg van die wa­ter in die baar­moe­der na die warm wa­ter in die bad. Ba­bas wat in wa­ter ge­bo­re word, is dik­wels kal­mer en huil min­der as dié wat op an­der ma­nie­re ver­los word.

HOU DIE BAD NIE ’N INFEKSIEGEVAAR IN NIE? “Die soort bad is be­lang­rik,” sê El­gon­da. Die een wat vir Ma­de­lein se ge­boor­te ge­bruik is, het geen ver­skans­te pyp­stel­sels nie so­dat daar nie groei­plek vir mi­kro­bes is nie.

Daar is ook ver­eis­tes vir die drei­ne­ring­stel­sel wat ge­bruik word so­dat wa­ter nie in die af­voer­py­pe vas­ge­vang word en ’n teel­aar­de vir bak­te­rieë bied nie.

El­gon­da sê sy is skep­ties oor bad­dens met spuit­stel­sels. “Daar moet reg­tig geen groei­plek vir mi­kro­bes wees nie. Die bad­dens moet ook deeg­lik ont­smet word ná el­ke ge­boor­te. Bad­dens word daar­by ge­woon­lik uit­ge­voer met ’n af­trek- en weg­gooi­ba­re ma­te­ri­aal wat ná el­ke ge­boor­te ver­vang word. Só skenk el­ke vrou teg­nies in ’n nu­we bad die le­we.”

Daar word ook nooit net kraan­wa­ter ge­bruik nie. Soos met JD se ge­boor­te word ’n groot hoe­veel­heid sout by­ge­voeg om kie­me dood te maak.

’n Aspek wat min­der aan­ge­naam is om uit te lig maar wat tog be­lang­rik is, is wat sou ge­beur as daar dalk van die ma se stoel­gang in die wa­ter be­land. El­gon­da sê hoe­wel ’n bie­tjie nie so ge­vaar­lik is nie, is te veel nie ’n goeie i­dee nie.

“In sul­ke ge­val­le sal die bad eers uit­ge­tap en nu­we wa­ter in­ge­tap word. As daar nie tyd is nie, sal die ma die bad moet ver­laat.”

An­der re­des waar­om ma’s soms die bad moet ver­laat is dat die be­val­ling bui­ten­ge­woon sta­dig vor­der, jy skie­lik be­gin bloei of jou bloed­druk die hoog­te in­skiet.

KAN DIE BA­BA NIE VERDRINK NIE? Men­se won­der ook dik­wels hoe die ba­ba in die wa­ter a­sem­haal. Die ba­ba kry in daar­die sta­di­um nog steeds sy suur­stof van die pla­sen­ta af en be­gin eers op sy eie a­sem­haal as al die se­nu­wees in die ge­sig­gie, mond en neus ge­sti­mu­leer word deur kon­tak met lug en ’n ver­an­de­ring in tem­pe­ra­tuur.

Ba­bas wat in die wa­ter ge­bo­re word, word be­skerm deur die duik­re­fleks, wat hul­le in­stink­tief hul lug­weë laat toe­maak so­dat hul­le nie wa­ter kan in­a­sem nie.

WAT AS IETS VERKEERDLOOP? El­gon­da sê die re­ëls en re­gu­la­sies skryf streng voor dat net nor­ma­le lae-ri­si­ko-s­wan­ger­skap­pe vir wa­ter­ge­boor­tes kwa­li­fi­seer. Die ma moet ook min­stens een keer in haar swangerskap ’n gi­ne­ko­loog gaan spreek, en die vroed­vrou be­hoort ook met die gi­ne­ko­loog kon­tak te be­hou.

By ’n sen­trum soos Est­he­rea waar Ma­de­lein die le­we ge­skenk het, is daar al­tyd ’n gi­ne­ko­loog op roep.

Am­per-ma’s moet ont­hou dat ’n mens in ’n tra­di­si­o­ne­le hos­pi­taal­om­ge­wing ook kom­pli­ka­sies ty­dens ’n na­tuur­li­ke ge­boor­te kan ont­wik­kel. Ook daar ver­loop tyd voor ’n nood­kei­ser­snee uit­ge­voer kan word om­dat die te­a­ter­ta­fel eers voor­be­rei en die nar­ko­ti­seur ont­bied moet word.

Die tyds­ver­loop is om­trent die­self­de as wan­neer jy kom­pli­ka­sies ont­wik­kel by ’n wa­ter­ge­boor­te-sen­trum na­by ’n hos­pi­taal as wan­neer dit in die hos­pi­taal ge­beur.

MAAK DIT SAAK HOE OUD JY IS? Hoe­wel ou­der­dom die kraam­pro­ses kan be­ïn­vloed, speel dit nie juis ’n rol in die keu­se van ’n wa­ter­ge­boor­te nie, sê El­gon­da.

DIE GROOT­STE VOOR­DEEL Maar uit­ein­de­lik is wa­ter­ge­boor­tes ook nie vir al­mal be­doel nie, sê El­gon­da. Tog het baie ja­re se er­va­ring vir haar ge­wys dat dit jou baie meer op­sies bied.

“Daar is ’n deel van jou kraam­pro­ses waar die wa­ter jou in staat stel om weer in be­heer te kom van die be­val­ling om­dat dit die pyn so­veel meer draag­lik maak. En die kroon word ge­span daar­deur dat jy al die men­se wat jy om jou wíl hê, daar het: die vroed­vrou en dou­la met wie jy al ’n pad ge­stap het, en een of twee ge­lief­des.

“Men­se ver­bind hos­pi­ta­le al­tyd met siek­te. En ja, as jy daar moet wees, moet jy daar wees. Maar as jy nie daar hoef te wees nie, hoe­kom dan nie kraam in ’n meer huis­li­ke om­ge­wing met be­ken­de en ge­lief­de ge­sig­te om jou nie?”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.