LEK­KER FLIEK

Baba & Kleuter - - KLEUTER - BA­BA & KLEU­TER

• STEL VOOR­AF vas pre­sies waar­oor die

fliek gaan. • BE­REI KIN­DERS VOOR. Sê by­voor­beeld dat dit net ’n sto­rie is en dat die ka­rak­ters ge­te­ken word – dit help hul­le om meer re­a­lis­ties oor die ge­beu­re te wees. • GE­SELS AG­TER­NA weer oor die fliek so­dat e­ni­ge mis­ver­stand of angs­tig­heid oor die sto­rie op­ge­klaar kan word. Was daar ’n les­sie? • KA­RAK­TERS moet ’n goeie voor­beeld stel

om­dat kin­ders sterk met hul­le i­den­ti­fi­seer. • KIN­DERS SE VER­BEEL­DING tus­sen twee en se­we is baie sterk en flieks kan ’n groot uit­wer­king op hul den­ke hê. Baie e­mo­si­o­ne­le te­ra­pie ge­skied op hier­die ou­der­dom deur die lees en ver­tel van sto­ries. • OORMATIGE AGGRESSIE en ge­weld moet ver­my word. Kin­ders moet leer om kon­flik op ’n meer kon­struk­tie­we ma­nier te han­teer. • DIN­GE WAAR­OOR DIE KIND NA DIE TYD GE­SELS is ge­woon­lik die din­ge wat haar die mees­te ge­raak het. Pro­beer be­ge­lei en die ge­beu­re in per­spek­tief plaas. Ont­hou dat din­ge wat vol­was­se­nes snaaks vind, soms vir kin­ders bang maak. • KIN­DERS VAN TWEE TOT VIER kan nog nie ab­strak dink nie. Hul­le dink net kon­kreet en is baie self­ge­sen­treerd. • ’N KIND JON­GER AS VYF kan nie werk­lik ’n fliek in ’n te­a­ter waar­deer nie. Die stil­sit is te lank. • WAAK TEEN TE VEEL soet eet­goed en koel­drank as jul­le ’n rus­ti­ge fliek­ses­sie wil hê. Baie klein­goed raak meer ak­tief weens kleur­stof en by­voe­gen­de mid­dels. • ONT­HOU om voor­af toi­let toe te gaan. • DIE KINDERSITPLEKKIES wat kin­ders ho­ër

laat sit, is nut­tig. • KYK EERS NA DIE VI­DEO OF DVD voor jy dit saam met jou kind kyk. Maak se­ker jy is ge­mak­lik met die in­houd. • MAAK TYD om saam flieks te kyk, net soos jul­le saam boek lees. Dit is ’n spe­si­a­le tyd wat jul­le kan deel. Praat oor die fliek en bring dit in ver­band met jul eie le­we. • WEES AK­TIEF be­trok­ke voor, ty­dens en na­dat jul­le die prent ge­kyk het. Doen prak­tie­se ak­ti­wi­tei­te. Vra vrae, doen rol­le­spel. Stel die fliek of pro­gram be­kend of brei dit uit deur kuns­pro­jek­te, verf of boe­ke. Moe­dig deel­na­me aan: Dans, be­weeg saam met die mu­siek, praat te­rug met die skerm en ka­rak­ters. • LEER OM DIE POU­SE-, STOP- EN TE­RUG­SPEELKNOPPIES van die DVD­spe­ler tot jou voor­deel te ge­bruik. Teg­no­lo­gie gee jou buig­saam­heid wat jy nie met TV-pro­gram­me kry nie. Jy kan so voor­skool­se kin­ders se kyk­tyd aan­pas om by hul kon­sen­tra­sie­ver­moë te pas. S­kool­gaan­de kin­ders kry ook ’n sin van be­heer oor hul kyk­tyd en waar­deer die de­le wat hul­le oor en oor wil sien. • BOU OP jou kind se be­lang­stel­lings. Oor­weeg pro­gram­me vir die her­ha­lings­fak­tor daar­van. Soos met boe­ke lees hou hul­le daar­van om flieks weer te kyk. Dit sti­mu­leer hul ver­beel­dings­wê­reld en nu­we in­lig­ting word ge­leer en deel van hul le­we ge­maak. • BOU SAAM aan ’n me­di­a­bi­bli­o­teek wat naas die kin­der­boek­bi­bli­o­teek kan be­staan. Pro­gram­me en sto­rie­boe­ke met spe­si­fie­ke te­mas kan me­kaar dan aan­vul.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.