Lie­we Ba­ba & Kleu­ter

Baba & Kleuter - - KAN JY HELP? -

Ver­beel jou jy kan nie be­hoor­lik met jou ba­ba kom­mu­ni­keer nie …

Vir baie ge­sin­ne in Suid-A­fri­ka is dít ’n werk­lik­heid, want daar word el­ke dag 17 do­we ba­bas in Suid-A­fri­ka ge­bo­re. Meer as 94 per­sent van hul­le het ou­ers wat wel kan hoor, en dit kom­pli­seer din­ge ver­der om­dat hier­die ou­ers niks van doof­heid weet nie en dus oor­wel­dig voel wan­neer hul­le hoor hul kind het ge­hoor­ver­lies.

’n Ba­ba met ge­hoor­ver­lies of doof­heid en sy ge­sin het spe­si­fie­ke on­der­steu­ning no­dig om­dat die ver­moë om te kom­mu­ni­keer reg­streeks ver­band hou met ’n kind se brein- en so­sio-e­mo­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling.

HI HOPES Ear­ly In­ter­ven­ti­on Pro­gram­me is die vlag­skip van Wits-u­ni­ver­si­teit se Sen­trum vir Do­we Stu­dies. Hier­die pro­jek is be­gin om te i­den­ti­fi­seer wat ge­beur wan­neer ’n ge­sin nie leer hoe om met ’n do­we kind te kom­mu­ni­keer nie. Die werk­lik­heid was ook dat kin­ders met ge­hoor­ver­lies nie so­veel ge­leent­he­de kry as kin­ders wat kan hoor nie, ver­al om­dat hul taal­ont­wik­ke­ling ge­woon­lik ag­ter­stan­de toon.

HI HOPES bied hul diens reeds in vyf pro­vin­sies aan en ver­skaf gra­tis on­der­steu­ning aan ge­sin­ne met ba­bas wat doof of hard­ho­rend is. Ons diens­te is be­skik­baar vir ba­bas met e­ni­ge soort ge­hoor­ver­lies.

Die huis­om­ge­wing bied ein­de­lo­se ge­leent­he­de vir taal­ont­wik­ke­ling; daar­om bied ons ons diens in die ge­sin se eie huis aan. Eer­stens kry die ou­ers e­mo­si­o­ne­le on­der­steu­ning om hul­le te help ver­staan wat dit be­hels om ’n kind met ge­hoor­ver­lies groot te maak. Ten twee­de word on­par­ty­di­ge in­lig­ting met die ge­sin ge­deel so­dat hul­le in­ge­lig­te be­slui­te kan maak oor wat die bes­te vir hul do­we ba­ba is. Hul­le word ge­leer om taal­ont­wik­ke­ling en luis­ter­vaar­dig­he­de te op­ti­ma­li­seer as die kind wel ’n bie­tjie kan hoor, of toe­gang het tot teg­no­lo­gie soos ge­hoor­ap­pa­ra­te of ’n ko­g­le­ê­re in­plan­ting.

Ons ver­vang nie die kind se pro­fes­si­o­ne­le span nie, maar dien as ver­ster­king vir die he­le ge­sin.

HI HOPES het ook ’n men­tor­pro­gram waar do­we men­tors by ge­sin­ne aan­klop om die ou­ers te wys hoe om met hul do­we kind te kom­mu­ni­keer.

HI HOPES is ’n ven­noot van die THRIVE-ou­er­steun­groep so­dat ou­ers me­kaar kan on­der­steun. Ons hou in ge­dag­te dat el­ke kind an­ders en el­ke ge­sin ver­skil­lend is, dus word die kind se taal, kom­mu­ni­ka­sie-ont­wik­ke­ling en al­ge­he­le ont­wik­ke­ling in ag ge­neem om te be­sluit wat die reg­te keu­se vir hom of haar is.

Om gra­tis steun aan ge­sin­ne te bied, het ons jou on­der­steu­ning no­dig. Sken­kings (een­ma­lig of maan­de­liks), geld­in­sa­me­lings en lief­da­dig­heids­ge­leent­he­de is al­les wel­kom – as jy aan ’n ma­nier kan dink om vir ons geld in te sa­mel, sal ons dit werk­lik waar­deer!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.