EK­STRA oemf VIR JOU BA­BA

10 ma­nie­re waar­op jy in jou swan­ger­skap kan sorg dat jou ba­ba sy le­we op die bes­te ma­nier moont­lik af­skop.

Baba & Kleuter - - JOUSWANGERSKAP - DEUR LIBBIE JOU­BERT

WENK 1 BE­GIN ’N DAG­BOEK

Neem fo­to’s, skryf b­rie­we vir jou on­ge­bo­re ba­ba of skep vir ba­ba ’n sto­rie oor hoe jul­le op sy koms wag. Daar is vir ’n kind niks lek­ker­der as om te hoor hoe hy van ’n von­kel in jou oog tot ’n klein men­sie ge­groei het nie – neem dus fo­to’s van jou swel­len­de boe­pie en hou al sy so­nar­fo­to’s, as­ook fo­to’s van jou ooi­e­vaars­par­ty.

Skryf neer hoe jy ge­voel het toe jy uit­ge­vind het jy is swan­ger, hoe an­der men­se op die nuus ge­re­a­geer het, hoe jul­le op ’n naam be­sluit het, wan­neer jul­le die ge­slag vas­ge­stel het, en e­ni­ge snaak­se sto­ries oor jou swan­ger­skap, soos jou lus vir vreem­de kos­se, of wat ’n vreem­de­ling in die win­kel oor jou boe­pie kwyt­ge­raak het.

WENK 2 GE­SON­DE LEEF­STYL

Een van die groot­ste ge­sken­ke wat jy jou on­ge­bo­re ba­ba kan gee, is om ge­sond te leef. Op hier­die ma­nier help jy ver­se­ker dat hy as ’n fris en ge­son­de ba­ba die wê­reld be­tree.

Eer­stens is ’n ge­ba­lan­seer­de di­eet met kos uit al die voed­sel­groe­pe be­lang­rik. Dis be­slis nie nou die tyd om daar­die ek­stra paar ki­lo’s te pro­beer af­skud nie! Ken­ners sê jou di­eet moet ge­noeg pro­te­ïe­ne en e­ner­gie be­vat dat jou ba­ba ge­noeg ge­wig kan aan­sit, aan­ge­sien ba­bas met ’n lae ge­boor­te­ge­wig la­ter meer ge­neig is tot hart­siek­tes, hoë bloed­druk en di­a­be­tes.

Drink daar­by ’n vi­ta­mien­aan­vul­ling so­dat jy se­ker is jy kry ge­noeg nood­saak­li­ke voe­ding­stow­we in soos fo­lien­suur, wat ’n rol speel in die voor­ko­ming van spi­na bi­fi­da. Ge­reel­de dok­ter­be­soe­ke sal ver­se­ker dat pro­ble­me so gou moont­lik op­ge­spoor en be­han­del word.

WENK 3 VER­BO­DE MID­DELS

Al­ko­hol, dwelms en sigarette is drie groot moe­nies ty­dens swan­ger­skap. Rook hou ver­skeie na­de­le vir jou ba­ba in: Die ni­ko­tien laat jou are saam­trek so­dat ba­ba min­der suur­stof kry en kool­stof­mon­ok­sied in sy lyf op­hoop. Stu­dies wys dit kan by­dra tot ’n la­er ge­boor­te­ge­wig. Nog ’n stu­die het be­vind ro­ken­de swan­ger vroue se kin­ders het dik­wels klei­ner brei­ne, en hoe meer ’n swan­ger vrou rook, hoe gro­ter is die ge­vaar dat haar kind ge­drags­pro­ble­me sal hê.

Die groot­ste ge­vaar van al­ko­hol­mis­bruik is fe­ta­le al­ko­hol­sin­droom (FAS) en die ge­paard­gaan­de ver­stan­de­li­ke ge­stremd­heid. Net ’n en­ke­le keer se oor­da­di­ge drank­mis­bruik ty­dens swan­ger­skap kan lei tot FAS. Ont­hou, jou ba­ba drink as jy drink.

D­welm­mis­bruik kan jou ba­ba se or­ga­ne be­ska­dig en keer dat hy nor­maal groei en ont­wik­kel. Dit ver­groot ook jou kans vir ’n mis­kraam.

WENK 4 BREINKOS VIR JOU SLIM­KOP

Ken­ners ver­skil oor die waar­de van voor­ge­boor­te­li­ke sti­mu­la­sie van die fe­tus se in­tel­li­gen­sie. Ter­wyl som­mi­ge stu­dies ’n band tus­sen fe­ta­le sti­mu­la­sie en hoë in­tel­li­gen­sie toon, is an­der we­ten­skap­li­kes skep­ties. Al­mal is dit wel eens dat dit nie ska­de kan aan­rig nie – speel dus ge­rus van­af vyf maan­de vir jou ba­ba mu­siek in die baar­moe­der (net nie te hard nie). Dit be­vor­der blyk­baar jou ba­ba se ver­moë om te leer. Of lees vir ba­ba – dis glo goed vir taal­ont­wik­ke­ling.

Jy kan ook jou ba­ba se brein ont­wik­kel deur brein­kos­se te eet, soos kos­se wat o­me­ga 3-vet­su­re be­vat. Dit sluit in don­ker­kleu­ri­ge vis of vis­o­lie, kos wat ys­ter be­vat soos spi­na­sie, boon­tjies en hoen­der (dis no­dig om ge­noeg suur­stof na ba­ba se brein te stuur), en ge­noeg pro­te­ïe­ne vir brein­bou. An­ti­ok­si­dan­te soos ta­ma­ties kan weer ba­ba se brein­weef­sel help be­skerm.

WENK 5 BIND MET BA­BA

Moe­nie wag tot jou ba­ba ge­bo­re is om ’n spe­si­a­le band met haar te ont­wik­kel nie – so­dra jy die po­si­tie­we stre­pie op die toet­sie sien, kan bin­ding be­gin. Maak tyd el­ke dag om rus­tig te raak. Ge­sels met jou ba­ba, vryf oor jou ma­gie, ge­niet dit om haar te voel skop ter­wyl jy in die bad lê. As sy ná ge­boor­te in jou oë kyk en jou stem hoor, sal jul­le soos ou be­ken­des voel.

WENK 6 KIES ’N PE­DI­A­TER

Jou ba­ba se pe­di­a­ter is ie­mand saam met wie jy nog ’n lang pad gaan stap. Maak se­ker jy kan die pe­di­a­ter son­der hui­we­ring ver­trou met jou kos­ba­re vrag­gie se ge­sond­heid deur reeds ty­dens swan­ger­skap te be­gin soek na ie­mand wat aan jou ver­eis­tes vol­doen.

WENK 7 VOLG ’N NOODHULPKURSUS

Daar lê vir jou ’n he­le leef­tyd van pleis­ters op­plak en seer­plek­ke ge­sond soen voor – maar ook die ge­vaar van die soort seer­kry waar­voor soe­ne nie ge­noeg gaan wees nie. Hoe voor­be­reid is jy op die han­te­ring van nood­ge­val­le?

Nood­hulp vir ba­bas en vol­was­se­nes ver­skil. Jou swan­ger­skap is die i­de­a­le tyd om jou toe te rus vir moont­li­ke la­te­re nood­ge­val­le deur ’n noodhulpkursus vir ba­bas te volg so­dat jy kan weet wat om te doen. Dis ’n wen­re­sep vir ge­moeds­rus en jou ba­ba se vei­lig­heid.

WENK 8 NEEM FO­TO’S

Pro­fes­si­o­ne­le fo­to’s van swan­ger ma­gies word ál ge­wil­der en dis ’n uit­ste­ken­de ver­dui­de­li­king vir jou kind van daar­die spe­si­a­le tyd toe hy bin­ne-in jou ge­groei het. Die bes­te tyd vir fo­to’s is ge­woon­lik tus­sen 32 en 37 we­ke van swan­ger­skap om­dat jy heel moont­lik nog goed gaan voel en mak­lik sal kan be­weeg. Laat maak ’n al­bum of fo­to­boek met hier­die spe­si­a­le her­in­ne­rin­ge.

WENK 9 WEES ONT­SPAN­NE

Kwaai span­ning en trau­ma ter­wyl jy swan­ger is, skei se­ke­re hor­mo­ne in jou lyf af wat jou ba­ba kan be­ïn­vloed. Stu­dies het ge­wys die ba­bas van ge­span­ne ma’s is ge­neig om vroe­ër ge­bo­re te word en is dik­wels on­der­ge­wig.

Wend ’n doel­be­wus­te poging aan om stres in jou werk­om­ge­wing te ver­min­der, en leer ont­span­nings­teg­nie­ke aan soos diep a­sem­ha­ling. Soek hulp as jy reg­tig sukkel om te ont­span.

WENK 10 WEES GEORGANISEERD

Jou ba­ba­tjie is heel­te­mal van jou en jou maat af­hank­lik. Nie­mand wil daar­aan dink nie, maar sou al­bei van jul­le iets oor­kom, is dit nood­saak­lik dat jul­le van dag een van sy kos­ba­re le­we­tjie af reeds ’n plan in plek het om te sorg dat daar ge­noeg voor­sie­ning ge­maak word vir sy ver­sor­ging. Gaan spreek ’n fi­nan­si­ë­le raad­ge­wer, vra raad oor le­wens­ver­se­ke­ring en maak se­ker jul tes­ta­ment is in or­de.

Dis nou ook ’n goeie tyd om te dink aan wie jul klein­ding moet ver­sorg as jul­le dit nie self kan doen nie. Dui dit so in jul tes­ta­ment aan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.