Ikhom­bise uku­vuthwa iNRB iqoqa ama­phuzu

Eyethu Baywatch - - SPORT • EZEMIDLALO - Dave Sa­vides

IKHOM­BISE uku­vuthwa iRichards Bay FC nge­sikhathi ibuya nga­mandla esi­wombeni sesi­bili in­qoba umd­lalo wayo ibi­wud­lala neThon­gathi FC.

Lomd­lalo ubusePrinces Ma­gogo sta­dium, KwaMashu eThek­wini uye ekhefini amaCane Cut­ters ehamba pham­bili nge­goli elilodwa eqan­deni.

Igoli lokulin­gan­isa li­valelwe phakathi nguMenzi Hlophe kwathi elokun­qoba umd­lalo lavalelwa enethini nguSphelele Mkhu­luse nok­wenze ukuthi leliqembu lin­qobe umd­lalo walo we­si­bili ngoku­lan­de­lana.

Ama-Rich Boys akhom­bise okukhulu uk­wezethemba ngokun­qoba lomd­lalo wawo ekuham­beni.

Leliqembu li­zod­lala ngaphan­dle kwezikhwishiskhwishi som­gadli walo, uHlophe uma selib­hekene neStel­len­bosch FC ezinkundleni zomd­lalo

eMh­lathuze ngoMgqi­belo kulem­pela­sonto esiya kuyo, uHlophe et­hole ikhadi eli­bomvu emd­lal­weni wabo noThon­gathi FC nge­sikhathi umd­lalu usuya ngasemaphethel­weni.

Kodwa lokhu kubukeka kungeke kump­haz­a­mise nakan­cane umqe­qeshi wama-Rich Boys uJean Losci­uto njen­goba leliqembu lin­abad­lali abaningi abanekhono elihle loku­vala isikhala sa­lom­gadli.

Ema koku­vulwa kwemid­lalo yePSL ku­lonyaka iqembu lasekapa, iStel­len­bosch FC ,se­lehlulwe emid­lal­weni emi­bili, owokuqala lashawa

yiTTM nga­m­agoli aba­bili eqan­deni labuye ladliwa yiWt­bank Spurs nga­m­agoli am­athathu kwelilodwa, nok­wenza ukuthi kubukele njen­gomd­lalalo ozobe usezin­geni eliphezulu uma se­beb­hekene na­maRich Boys.

NRB are the king of the road

Dave Sa­vides

Nguyena lona uSphelele Mkhulise os­hayele igoli lokun­qoba iNRB boys igoli lokun­qoba

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.