Ux­azu­l­ula izidubedube za­seShowe

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Larry Bent­ley

UNGQONGQOSHE We­zokuthuthuk­iswa Kom­notho, Uku­vakasha Nezemvelo, uMnuz. Sihle Zikalala usephinde wahlaba ikhwelo lokuba kwehliswe im­i­moya, ku­lan­dela ud­lame oluqubuke epu­lazini laseShowe.

Lezi zidubedube zen­zeke nge­muva kokubu­lawa ko­muntu obezi­do­bela ofishi epu­lazini i-Corby Hill ngoLwe­si­bili ngesonto eled­lule.

Ukuham­bela kukaZikalala ku­len­dawo ku­lan­dela ud­weshu oluqubuke kulelip­u­lazi, la­holela ekubu­laweni kukaSphamandla Xulu, oben­e­minyaka engu-22.

Lolud­weshu lu­holele ekushisweni kwama­pu­lazi am­a­bili ase-Corby Hill Es­tates.

UZikalala uh­langane neziphathi­mandla ezehlukene ngaphambi koku­vakashela lama­pu­lazi kanye nom­n­deni wak­waXulu, os­endaweni yaseMlalazi, ngaphan­dle kwaseShowe, ngeSonto.

Emh­langan­weni weziphathi­mandla, ku­vun­yel­wene ngokuthi kusun­gulwe isi­gungu ezin­geni lika­masi­pala, es­i­zob­hekana nokux­azu­l­ula ukungqubuzana okun­gavela ngo­muso.

Kubuye kwahlelwa no­munye umh­langano wa­makhosi ngoLwe­si­bili. UZikalala ug­cizelele ukuthi lolud­weshu belun­gahlangene nezenzo zokuthathwa komh­laba nge­sankahlu.

Uno­gada ob­hekene necala lokubu­lala uXulu, na­manje us­agcinwe es­i­tok­isini, ku­lan­dela uku­vela kwakhe enkan­tolo ngoLwe­sine. Uzophinde avele futhi phambi kwenkan­tolo kaMantshi waseShowe, ngoLwe­sine lomh­laka 22 March.

MEC in­ter­venes in eShowe protests

Ib­hi­lidi lep­u­lazi lishishwe langqongqa

Larry Bent­ley

UNgqongqoshe uMnuz. Sihle Zikalala ekhu­luma nom­n­deni wak­waXulu

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.