Ikhansela ligubhe usuku lokuzalwa nabadala

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

KWENZEKE okunge­jwayelek­ile nge­sikhathi ikhansela lakuMasi­pala waseMh­lathuze kuWadi 25, uMnuz. Tham­sanqa Mathe egubha usuku lwakhe lokuzalwa eqeda iminyaka engu-40 ephila.

Ekhu­luma ku­lom­cimbi obusekhaya kubo eMankwanya­neni, uMathe ubonge abantu abadala aban­go­makhel­wane abamkhulisa, nge­sikhathi kud­lula abazali bakhe emh­labeni ngonyaka ka-2004, kodwa baba naye ngazo zonke izikhathi.

‘Nakuba bengin­ga­jab­ula nom­n­deni wami sin­da­wonye, kodwa ngikhum­bule kakhulu abantu abadala, njen­goba esikhathini sana­muhla ben­gakutholi uku­nakekeleka ok­wenele, ekubeni ibona ase­bephen­duke izin­sika za­makhaya,’ kuqhuba uKhansela Mathe.

Uphinde waku­veza ukuthi uye aphatheke kabuh­lungu uma ebona abanye boza­k­wabo, bekhohlwa abantu abadala, kanti njen­goba be­seben­zela umphakathi, ku­fanele ba­nakekele kakhulu abantu abadala, njengo-

Lapha uKhansela Tham­sanqa Mathe ubed­lulisela izipho kwezinye iza­khamuzi ezin­dala ebeziy­ingx­enye yom­cimbi

ba nem­pilo yabo isuke in­gasey­inhle ngenxa yez­ifo eziningi.

Ugcine ngelokukhum­buza intsha ukuthi iz­ibu­siso zilele kwabadala, ngakho ukuhlonipha abadala kuletha iz­ibu­siso eziy­oba nem­pumelelo ekusaseni layo.

Omunye wabadala obe­bonga nge­sikhathi kuqhubeka um­cimbi, uNkk. Ma­grate Makhathini ubonge kakhulu ekhanse­leni, ngendlela okuthi noma ef­i­cana nezinkinga abuye azobuza kwabadala ukuthi an­genze njani,

Thando Ndlovu ukuze ku­siza­kale umphakathi.

‘Kuy­in­tokozo kithina ukuthi nathi kesinakekeleke, sin­gakhohlakali ku­zona zonke iz­inhlelo ezen­zekayo, kuh­langene nen­tuthuko.

Omunye wa­mado­dakazi ak­waMathe uNksz. Non­du­miso Mathe uc­haze ikhansela uMathe njen­go­muntu on­akeke­layo nonothando kusukela ekhaya kuze kuy­ofika em­phakathini.

Ward Coun­cil­lor cel­e­brates his birth­day with se­nior cit­i­zens

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.