Amakhosi nez­inhlelo zokubuy­isa isithunzi sawo

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

YETHULWE ngokusem­theth­weni inhlangano ya­makhosi ebizwa nge-Or­gan­i­sa­tion of Indige­nous Lead­ers of South Africa.

Lenhlangano ya­makhosi yethulwe ngesonto eled­lule eNs­ing­weni, lapho obekuh­langene khona amakhosi onke akulesi si­fun­dazwe.

Ec­hazela iphep­hand­aba, okhu­lumela lenhlangano, Inkosi uNgamiz­izwe Mad­lala, uthe lenhlangano izob­hekelela zonke iz­into ezithinta amakhosi, izinkan­tolo nokusebenza kwazo. Njen­goba lenhlangano iqale kulesi si­fun­dazwe, siz­imisele ukuy­i­bona in­abela nasezweni lonkana, uku­vikela aba­holi bomd­abu.

‘Kuy­into es­obala ukuthi aba­holi bomd­abu isithunzi sabo siny­athelwa ngezinyawo, njen­goba uhu­lu­meni es­ezungeza ne­sih­lalo soN­gangezwe­lakhe.

Amakhosi asekhaleni lokusun­gulwa kwenhlangano yawo. Kwe­sokunx­ele yinkosi uNgamiz­izwe Mad­lala nenkosi Mbon­geni Mjoli

Izophinde futhi ivikele nezind­aba ezithinta uk­wabiwa komh­laba, njen­goba yonke into ethinta umh­laba is­esan­dleni samakhosi, nokuyi­wona aqaphe umh­laba.

‘Lenhlangano siy­isun­gule ngonyaka ka-2013, kodwa ke ngenxa yez­ingqi­namba ezithile, sipho­qek­ile ukuthi sikuh­lehlise uk­wethulwa kwayo.

‘Okunye esikub­hek­ile ukuthi lenhlangano isi­size ekuqondis­eni izig­wegwe za­manye amakhosi, athin­teka ezen­zweni ezin­galungile, nokugcina futhi sek­wehlisa isithunzi sethu, ne­seNd­lunkulu kaZulu yonkana,’ kuc­haza Inkosi uMad­lala.

Inkosi uMad­lala ithe nod­aba lomab­ha­lane ba­makhosi bazol­u­fakela iz­ibuko, njen­goba be­senezinkinga ngemihlo­mulo yabo.

‘Im­pela uma sesib­heka izinkinga esinazo njenge­sakhiwo sobukhosi, sizoy­ib­heka nend­aba yomab­ha­lane, ngoba bay­ingx­enye enkulu nebalulek­ile yokusebenza kwezinkan­tolo.

‘Se­si­fik­ile isikhathi sokuthi sivuse­lele konke okuthinta uZulu, ukuze kubuye isithunzi samaZulu, kuh­langene na­masiko onke asasha­bal­ala nokugcina ku­dide intsha esakhu­layo.’

Inkosi uMad­lala ithe ifisa ukubona sonke isizwe siy­ix­hasa lenhlangano, ukuze ik­wazi ukulekelela wonke amakhosi angum­gogodla kaZulu. Amakhosi launch new or­gan­i­sa­tion

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.