In­jab­ulo behlo­mula ngam­ab­hay­isik­ili e-Dover

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

SEKUZOBA ngum­lando kuba­fundi base-Dover Com­bined School ukuswela iz­into zokuhamba, uma bephikelele esikoleni, njen­goba abenhlangano en­genzi nzuzo yakwa-DICE, benikele ngam­ab­hay­isik­ili.

Lona bekuwum­bono kathis­hanhloko we­sikole uMnuz. Won­der­boy Mzobe.

UM­zobe ukhu­lume kan­jena nge­sikhathi emukela am­ab­hay­isik­ili anga­mashumi am­a­bili nanye, abevele ku­lenhlangano, em­cim­bini owen­ziwe ngesonto eled­lule.

Uthe uyethemba ukuthi lom­nikelo uzolekelela aba­fundi ukuze bak­wazi ukusheshe bafike esikoleni, njen­goba lesi sikole sisendaweni es­e­ce­leni.’Aba­fundi bakulesi sikole beebth­wala kanz­ima ukufinyelela esikoleni.

Kwesinye isikhathi be­bephen­duka izisulu zezig­il­amkhuba.

Sid­lulisa kakhulu ukubonga ku­lowo ongusih­lalo we­si­gungu es­i­lawula isikole uMnuz. Wise­man Mthiyane okun­guyena oqhamuke nalom­nikelo,’ kuqhuba uM­zobe.

Ugcine ngelokuthi banethemba lokuthi na­banye bazobonelela ku­lenkam­pani, balethe lokho okungaba­siza njen­goba lesi sikole kukuningi esikudin­gayo, ukuze sik­wazi uk­wenza kahle

In­jab­ulo be­mukela am­ab­hay­isik­ili aba­fundi. Kwe­sokunx­ele ngusih­lalo uMnuz. Wise­man Mthiyane, uNkk. Louise Brock­mann kanye noth­is­hanhloko uMnuz. Won­der­boy Mzobe

ekuphe­leni konyaka.

UNkk. Louise Brock­man, obe­mele inhlangano ye-DICE uthe, uk­welula isandla lapho kudingeka, yikhona abakuphile­layo futhi sekuy­isiko labo uku­siza abantu aban­tu­layo.

Up­hinde wabonga usih­lalo we­si­gungu sabazali uMnuz. Mthiyane, ngokukhathalela kwakhe, ikusasa laba­fundi.

’Em­pe­leni kube wukungqongqoza kwakhe ephin­delela, ok­wenze sagcina sigobe up­hondo, ngenxa yokubona im­pokoph­elo yakhe nogqozi lokuguqula isikole.

‘Eqin­isweni bes­imthem­bise am­ab­hay­isik­ili ay­ishumi, kodwa ngenxa yesineke sakhe elokhu eyiphela endlebeni yethu, sigcine simnike am­ab­hay­isik­ili anga­mashumi am­a­bili nanye.

’UNkk. Brock­mann uthe uma bephinda bethola amanye am­ab­hiy­isik­ili, bazobuyela futhi kulesi sikole.

Okhu­lumele aba­fundi uPhindile Gumede uthe, sekuzoba wum­lando obek­wen­zeka kulesi sikole, njengba aba­fundi be­be­fika sekuqaliwe uku­funda.Usih­lalo we­si­gungu sabazali, uMnuz. Wise­man Mthiyane ubonge kakhulu abakwa-DICE, wase enxusa nezinye izinkam­pani ukuba ziphose it­she es­i­vi­va­neni sok­wakhiwa kabusha kweDover.’

Asifezekise iphupho likaMadiba, lok­wenza im­fundo ibe yisikhali esina­mandla esin­ga­sise­baen­zisa sokush­intsha umh­laba.’

DICE do­nates bi­cy­cles to Dover

Com­bined

School

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.