Bakhala ngokun­ganakwa

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

UKHALA ngokushaywa in­diva ez­inhlel­weni zen­tuthuko, umphakathi waseNh­la­bane, njen­goba us­alinde uMasi­pala waseM­folozi owa­bethem­bisa impilo en­g­cono.

Esinye isakhamuzi sendawo uMnuz. Mvezeni Mbuyazi uthe sekuyabakhanyela ukuthi umasi­pala ubakhipha in­yum­bazana ez­inhlel­weni zen­tuthuko.

‘Yithi kuphela es­isan­tula in­gqala­sizinda, efana ne­migwaqo, amanzi kanye no­gesi.

‘NeKhansela esaliv­ote­layo asi­lazi ukuthi likuziphi iz­intaba, njen­goba selokhu sal­ibeka asikaze nhlobo sili­bone phambi kobuso bethu, noma sipham­bane nalo emg­waqeni.

‘Nomtho­lampilo esinawo awukho ezin­geni, njen­goba ne­si­balo sabasebenzi sin­genele, uma kuqhathaniswa nomthamo weziguli ezithutheleka ku­lomtho­lampilo.

‘Kwesinye isikhathi sizithola sipho­qeleka ukuthi si­hambe am­a­banga amade, ukuze sifinyelele lapho kunez­into ezingaba wu­sizo kuthina ne­mindeni yethu.

‘Okusiphatha kabi ukuthi iningi leza­khamizi esinazo ku­len­dawo yethu, kuh­langene nentsha ay­iqashwe ndawo.

‘Size si­sizwe ngamahlathi esinawo, nanokuba siyakhu­luma kuh­langene ne­mali yesi­bonelelo, eham­bisana nem­pesh­eni yabadala,’ kuc­haza uMbuyazi obe­bukeka ekhat­hazek­ile ngem­pilo abayiphila ku­len­dawo.

‘Se­sih­lalele ethem­beni lokuthi nathi liy­oze line nan­gakithi, umasi­pala uyo­gcina ufik­ile, usiza­mele lokho oyosinika khona, ukuze nathi siy­i­bone ngamehlo in­tuthuko. • Nh­la­bane com­mu­nity un­happy with slow pace of ser­vice de­liv­ery

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.