Bakhala nges­imo somg­waq

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

AZIBUZA ayaziphen­dula amalunga om­phakathi waseMand­lanzini mayelana nes­imo somg­waqo os­um­isiwe, ngenxa yokushoda kwe­mali owawubekelwe yona.Lomg­waqo wakhiwe ngenhloso yokuba ufakwe itiyela, kanti bekulin­deleke ukuba kuphothulwe isi­gaba sokuqala sawo, njen­goba usum­isiwe nje.

Okukhal­isa kakhulu umphakathi wen­dawo ukuthi, ayikho in­cazelo oyitho­lile ngoku­miswa kwalom­sebenzi woku­lungiswa kwalomg­waqo.

Esinye isakhamuzi sendawo, uMnuz Muzikayise Mthiyane, ukhale kakhulu nga­lokhu buhix­i­hixi os­e­bu­mise lom­sebenzi, njen­goba bese benethemba njen­gom­phakathi.

‘Lento eye­n­zekayo ay­isithokozisi neze neze.

Kuyasix­aka nokuthi kun­gani sin­ganakwa ekubeni sih­lala eduze nedolobha.

Into esiyen­zayo nje ngokukhokhela ukuthuthwa kwem­fu­cuza, ugesi na­manzi, bese kuthi emiseben­zini ka­masi­pala iz­into zi­hambe ngonyawo lon­wabu,’ kuc­haza uMthiyane.

Okhu­lumela umasi­pala uMnu

Mdu Ncalane uthe ok­wenza abantu bekhu­lume kan­jena ukuthi, abay­i­ham­beli im­ih­langano lapho be­suke be­bize khona umphakathi, uku­zowuc­hazela ngen­tuthuko edidiyelwe.

Uthe lokhu kunomthelela omkhulu owenza abantu ban­gaqondi ngen­tuthuko.

‘Ok­we­si­bili kumele ba­ham­bele im­ih­langano ebizwa yiKhansela laku­len­dawo uKhansela PraiseGod Zondo njalo ekuphe­leni kwenyanga, ukuze bad­lulise izikha­lazo zabo khona. Bakhona futhi nabamele amaKo­midi amaWadi, bengazid­lulisela izikhalo zabo kubo, ukuze zifinyelele ku­masi­pala ngendlela.

Road con­struc­tion de­lays angers Mand­lazini com­mu­nity

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.