Bakhala ngokucwaseka abebala elimhlophe

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

ISINGENELWE nangam­a­bandla ezenkolo eyokuh­lal­iswa lub­ho­jozi kwa­bantu abanebala elimhlophe, nokuhamba kwabo be­je­qeza, besabela ukubu­lawa.

Lokhu kugqame nge­sikhathi ibandla lamaZay­oni, i-God’s Am­bi­tious, ibam­bisene noMnyango We­zokuthutha, kade benomkhuleko wokul­wisana nalesi sihlava, obuseSikhaleni.

Lomkhuleko uqale ngokuthi kwen­ziwe uhambo olusukele emigwaqeni en­gak­winx­anxathela yez­i­tolo.

Omunye waba­holi be­bandla ebe­liy­ingx­enye yalomkhuleko, uMshu­mayeli Mbon­geni Makhathini, uthe inhloso yabo ba­funa ukuqeda isihlava sokucwaswa nokubu­lawa kwa­bantu abanebala elimhlophe.

‘Lomkhuleko asi­wen­zeli lona udumo, kodwa njenga­bantu abaphila em­phakathini, kumele siveze ilaka lethu, futhi sin­genelele lapho kune­sidingo khona, ukuze siqinisekise inhlalakahle.

‘Enye inhloso yethu nga­lomkhuleko wukuthi sid­lulise lokho esinakho okuwum­nikelo, ukuze kuphele kubantu uku-

Bebe­masha kan­jena emigwaqeni yaseSikhaleni abebala elimhlophe, be­holwa nguMnu Lawrence Mthombeni, ofake isudi em­nyama

thi iz­into ez­inhle ziy­oqhamuka ko­masi­pala noma kuhu­lu­meni omkhulu.

‘Se­sikhathele futhi asikaze nhlobo sik­wa­mukele ukuthi, kube na­bantu abazoziphathela iz­impilo za­banye abantu, ngaphan­dle kwemvume yoM­dali.Phakathi kwez­icukuth­wane ebez­i­ham­bele lomkhuleko bekukhona noMnuz.

Lawrence Mthombeni, owake waba yiMeya yaseMkhanyakude.

UMthombeni ushiye abaningi be­vuleke amehlo ngem­pilo ephilwa nga­bantu abanebala elimhlophe.

Unxuse kakhulu uhu­lu­meni ukuthi an­genelele ku­labo abag­ila lomkhuba wokubu­lala abantu abanebala elimhlophe, ethi kumele ba­boshwe.

‘Kunezin­gane ezinebala elimhlophe es­ezis­aba ngisho ukuya ezikoleni, ngenxa yokucwaseka kwazo kanye nok­wesabela ukuphepha.

Lokhu kuba nomthelela omubi wokuthi bagcine ben­gasenzi kahle ez­i­fundweni zabo,’ kuc­haza uMthombeni.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.