CAM­DE­BOO MU­NI­SI­PA­LI­TEIT

Graaff-Reinet Advertiser - - Skole | Schools -

PUBLIEKE KEN­NIS­GE­WING VIR INSPEKSIE VAN AANVULLENDE

WAARDASIEROL EN INDIENING VAN BESWARE Hier­mee word ken­nis ge­gee in­ge­vol­ge Ar­ti­kel 49(1)(a)(i) van die Mu­ni­si­pa­le Eien­doms Be­las­ting Wet 6 van 2004 (hier­na ver­wys as die ”Wet”) dat die 2016/2017 & 2017/2018 Aanvullende Eien­doms Waardasierol be­skik­baar is vir publieke inspeksie by die on­der­ge­noem­de kan­to­re van­af 17 Ju­lie 2017 tot 16 Au­gus­tus 2017, Maan­dae tot Vry­dae, ge­du­ren­de werks­u­re.

E­ni­ge ei­e­naar van ei­en­dom of an­der per­soon wat so ver­lang, kan in­ge­vol­ge die be­pa­lings van Ar­ti­kel 49(1)(a)(ii) van die Wet be­swaar aan­te­ken teen e­ni­ge in­lig­ting, in­slui­tend die ka­te­go­rie van die ei­en­dom, wat aan­ge­te­ken of weg­ge­laat is ten op­sig­te van die waardasierol. Die be­swaar moet die Mu­ni­si­pa­le Be­stuur­der bin­ne bo­ge­mel­de tyd­perk be­reik.

Dit word be­klem­toon dat in­ge­vol­ge Ar­ti­kel 50(2) van die Wet, die be­swaar wat aan­ge­te­ken word ver­band moet hou met ‘n spe­si­fie­ke in­di­vi­du­e­le ei­en­dom en nie die Waardasierol as ge­heel nie. Vol­tooi­de vorms moet te­rug­be­sorg word aan die on­der­ge­noem­de kan­to­re of die Mu­ni­si­pa­le Be­stuur­der, Pos­bus 71, Graaff-rei­net 6280, voor of op 16 Au­gus­tus 2017. 1. Be­gro­ting & Te­sou­rie Kan­toor, Ca­le­don­straat 12, Graaff-rei­net 2. Mu­ni­si­pa­le Kan­toor, Voor­trek­ker­straat 17, Aberdeen

3. Mu­ni­si­pa­le Kan­toor, h/v Au­ret & Mul­ler­straat, Nieu Bet­hes­da

Vir na­vrae bel as­se­blief : 049 807 5700

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.