UMSOBOMVU MU­NI­SI­PA­LI­TEIT

Graaff-Reinet Advertiser - - Middelburg -

AAN­SOEK: WYSIGING VAN GRONDGEBRUIKSREGTE: ERF: 2170,

COLESBERG ʼn Vo­ri­ge ken­nis­ge­wing ge­da­teer 10 A­pril 2017 uit­ge­reik on­der ken­nis­ge­wing 13/2017 word her­mee tu­rug­ge­trek en ver­vang met ʼn ken­nis­ge­wing wat as volg lees: Ken­nis ge­skied hier­mee krag­tens die Umsobomvu Mu­ni­si­pa­le Ruim­te­li­ke Ont­wik­ke­ling en Grond­ge­bruiks­ver­or­de­ning dat die Raad ‘n aan­soek ont­vang het van Mn­re. Noord Ei­en­dom­me Trust vir die oor­we­ging van die ver­an­de­ring van die vol­gen­de grondgebruiksregte op erf 2170, Kerk­straat, Colesberg Voor­ma­li­ge U-sa­ve ge­bou).

(i) Ver­wy­de­ring van be­per­ken­de ti­tel­voor waar­des in die ti­tel­ak­te van erf 2170 wat die ver­koop van al­ko­ho­lie­se drank op die per­seel ver­bied.

(ii) Die p­ri­mê­re so­ne­ring van erf 2170 is Be­sig­heids So­ne I en die ei­e­naar doen aan­soek om ver­gun­ning tot ʼn se­kon­dê­re ge­bruiks­reg ten ein­de die be­dryf van ʼn bui­te-ver­bruik be­sig­heid op die per­seel te mag­tig. Vol­le­di­ge be­son­der­he­de is ge­du­ren­de kan­toor­u­re be­skik­baar by die Be­stuur­der: Kor­po­ra­tie­we Diens­te, te­le­foon (051) 753 0777.

Skrif­te­li­ke besware, in­dien e­ni­ge, moet voor of op 25 Au­gus 2017 aan die Mu­ni­si­pa­le Be­stuur­der, P­ri­vaat­sak X6, Colesberg 9795 ge­rig word.

A.C. MPELA MU­NI­SI­PA­LE BE­STUUR­DER P­RI­VAAT­SAK X6 COLESBERG, 9795 KEN­NIS­GE­WING 25/2017 DATUM 18 JU­LY 2017

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.