Kerk hou kom­pe­ti­sie

Graaff-Reinet Advertiser - - Karoo-lus -

No­ti­ce is gi­ven in terms of Re­gu­la­ti­ons pu­blis­hed in Go­vern­ment No­ti­ce No R.324, 325, 326, and 327, ac­cor­ding to C­hap­ter 5 of the Na­ti­o­nal En­vi­ron­men­tal Ma­na­ge­ment Act (Act 107 of 1998) of the ap­pli­ca­ti­on for an EIA Ba­sic As­ses­sment Aut­ho­ri­sa­ti­on, which will be sub­mit­ted to Eastern Ca­pe Pro­vin­ce’s De­part­ment of E­co­no­mic De­ve­lop­ment, En­vi­ron­men­tal Af­fairs & Tou­rism for the pur­po­se of:

• Pro­po­sed chan­ge of lan­du­se to In­s­ti­tu­ti­o­nal I and II for hos­pi­tal, Re­si­den­ti­al II and IV, Con­sent for Re­ti­re­ment Pur­po­ses, and as­so­ci­a­ted In­fra­struc­tu­re:

GN 327 Lis­ting 1, Acti­vi­ty 12 The de­ve­lop­ment of (vi) bulk storm­wa­ter out­let struc­tu­res ex­cee­ding 100 sqm in si­ze, (x) buil­dings ex­cee­ding 100 sqm in si­ze, and (xii) in­fra­struc­tu­re or struc­tu­res with a phy­si­cal foot­print of 100 sqm or mo­re (c) within 32m from a wa­ter­cour­se.

GN 327 Lis­ting 1, Acti­vi­ty 27 The cle­a­ran­ce of an a­rea of 1 hec­ta­re or mo­re, but less than 20 hec­ta­res, of in­di­ge­nous ve­ge­ta­ti­on.

GN 327 Lis­ting 1, Acti­vi­ty 28 Mixed de­ve­lop­ments w­he­re such land was u­sed for a­gri­cul­tu­re on or af­ter 01 A­pril 1998 and w­he­re such\ de­ve­lop­ment (i) will occur in­si­de an ur­ban a­rea, w­he­re the to­tal land to be de­ve­lo­ped is big­ger than 5 ha.

Pro­per­ty des­crip­ti­on:

Erf 1823, Graaff Reinet

Pro­per­ty lo­ca­ti­on South of Sun­days Ri­ver bend, ad­ja­cent e­ast of the town of Graaff Reinet and north of Reinet Park Pro­po­nent: Cro­wn Hill Pro­per­ties 490 cc Con­sul­tant: e­co­lo­gic A­FRI­KA plan­ning & de­sign stu­dio

PO Box 8079, CENTURION 0046

Tel 012-6614863

Fax 012-6615251 e­co­lo­gic@mweb.co.za

Con­tact per­son: CJ Roos

Cell 0836357315

Da­te of No­ti­ce: 09 Oc­to­ber 2017 • •

• • • •

In or­der to en­s­u­re that you are i­den­ti­fied as an in­te­rested and/or af­fected par­ty ple­a­se sub­mit your na­me, as­so­ci­a­ti­on, con­tact in­for­ma­ti­on and in­te­rest in the mat­ter to the con­tact per­son gi­ven a­bo­ve within 30 days of the da­te of t­his pu­bli­ca­ti­on (ex­clu­ding school and pu­blic ho­li­days - by 07 No­vem­ber 2017 at 12h00 noon).

GRAAFF­REI­NET — Die Ng-ge­meen­te in Graaff-reinet het on­langs 'n kuns-kom­pe­ti­sie ge­loods waar­aan jonk so­wel as oud kan deel­neem.

Die kom­pe­ti­sie ver­eis dat die­ge­ne wat be­lang­stel om deel te neem 'n kuns­werk van een van die twee Ng-kerk­ge­boue in Graaff-reinet moet skep en in­dien. Deel­ne­mers kan van e­ni­ge ar­tis­tie­se teg­niek ge­bruik maak om hul kuns­werk te skep.

Ka­te­go­rieë be­staan uit een vir Graad R tot Graad 3-leer­lin­ge, een vir Graad 4 tot 7-leer­ders, 'n ka­te­go­rie vir ho­ër­skool-leer­ders en dan 'n ope-af­de­ling. Daar is dan ook 'n kom­pe­ti­sie vir fo­to's van die kerk­ge­boue. Die kos­te om in te skryf be­loop R10. In­skry­wings­vorms is by die kerk­kan­toor be­skik­baar.

Die wen­ner sal op 5 No­vem­ber aan­ge­kon­dig word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.