Uyagonyuluka ngempilo yowokhozi

Uthi wayevele ebona ukuthi uzophila mpiloni umzukulu wakhe

Ilanga langeSonto - - Izindaba - PAMELA ZUNGU

UYAGONYULUKA uninakhulu womsakazi woKhozi FM, ophila impilo yobutabane futhi ongazenyezi ngendlela aphila ngayo, uselby “Selbeyonce” Mkhize.

Uthi wethuka kwaphela nasozwaneni ezwa ukuthi umzukulu wakhe uyisitabane.

Unkk Thembani Mkhize (68), onguninakhulu kaselbyonce, uveze lezi zindaba ngesikhathi evakashelwe YILANGA Langesonto emzini wakhe, emaoti enyakatho yetheku ngolwesihlanu, emuva kwamahlebezi okuthi phezu kokuba edume njengemali kepha akakhoni ukwakhela uninakhulu umuzi omfanele.

Ngesikhathi izintatheli zaleli phephandaba zifika kubo kaselbeyonce, uninakhulu wakhe uvele wathi: “Bengivele nginilindele ngoba omakhelwane bebelokhu besesabisa ngokuthi bazotshela abamaphephandaba ukuthi uselby uhlala emzini ongafani nezinga lakhe.

"Kodwa-ke niqambe nishilo ngoba vele kuzothi kuphela le nyanga zibe sezimile izindonga zendlu enhle. Uzoyakha umzukulu wami.”

Okucacile ngonkk Mkhize ozala unina kaselby wukuthi uyazikhulumela, akadinge kufunzwa amazwi. Kuthe uma ebuzwa ukuthi isimo sobutabane somzukulu wakhe usaze nini futhi uyasemukela yini, wahleka kwavela elomhlathi, wathi: “Hhayi-ke yindaba enzima kabi leyo bantabami kepha sesamemukela njengoba enjalo.

"Mina ngasheshe ngambona esemncane ukuthi uzogcina eyiyo le nto ngoba umzimba wakhe wonke wawuzisho ukuthi ungowesilisa emzimbeni womuntu wesifazane. Ngisho izitho zakhe ngangizibona mina njengomuntu omdala ukuthi kayikho indoda lapha.” Unkk Mkhize uthi akalukhohlwa usuku lapho abikelwa khona ngokusemthethweni ngokuba yisitabane komzukulu wakhe.

“Ngelinye ilanga ngaqunga isibindi ngambuza ukuthi kwenziwa yini umfowabo omncane abonakale nezintombi kepha yena angalandelwa siketi. Wavele wangitshela ukuthi impendulo yami ngizoyithola kwamakhelwane.

"Ngempela umakhelwane wangitshela ezikabhoqo. Ngambiza sayixoxa le ndaba, kwasuka isililo, sakhala sobabili. Kepha ngamtshela ukuthi ngiyamemukela khona enjalo yize bengilindele abazukulu kuyena njengomfana omdala wendodakazi yami. Sahlala kamnandi kanjalo-ke kuze kube manje,” kuphetha unkk Mkhize ethokozile.

Mayelana nesimo sempilo yakwakhe unkk Mkhize, uthe umkhipha phambili, umethwesa uphaphe lwegwalagwala uselbeyonce ngendlela amondla ngayo. Akathandanga ukudalula ukuthi umupha malini ngenyanga kodwa uthe akadli lutho olubabayo kumzukulu wakhe, uphakathi komhlane nembeleko.kuthe lapho seziphuma izintatheli kwakhe wazidonsa ngendlebe ukuba zingalokothi zithathe izithombe zomuzi wakhe. Abasondelene noselby bathi uvamisile ukuqhosha ngokuthi uyamondla yena uninakhulu wakhe, umenzela igilosa ka-r8 000.

Eziphendulela uselbeyonce uthe: “Bayahlupha abantu ngokuthanda izindaba zemizi yabantu. Kodwa batshele ukuthi ngabe kudala ngawakha umuzi kagogo besibanjwe ukuthi indawo owakhiwe kuyo ibingakafakwa ngaphansi kukamasipala, kodwa manje sekulungile izindonga sizozikhuphula khona maduze nje. Kunepulani yesithabathaba sendlu esizoyakha, abavale imilomo.”

ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

UNINAKHULU womsakazi wokhozi FM, uselbeyonce uthi amaphaphu phansi kulabo abasola umzukulu wakhe ngokuthi akakhile. Ugonyuluka nangempilo yalo msakazi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.