Ulindelani uyindoda yamakhono amaningi

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu - SANDILE MAKHOBA

KUHELEZA umoya wolwandle, ilanga likhanyela emafini, ngihlezi kwenye yezindawo zokudlela ezisezingeni eliphezulu ebeachfront, ethekwini. Angihleli-ke ngedwa kodwa ngiphole nenkakha ebambe iqhaza elikhulu emculweni waseningizimu Afrika.

Abaningi bazitshela ukuthi bayamazi njengoba bembona ehola ijoyous Celebration. Lapha ngikhuluma ngolindelani “Scaramanga” Mkhize. Uma uzitshela ukuthi ulindelani ungumholi nomqondisi wejoyous Celebration kuphela, ushaye phansi kwashunqa uthuli, awumazi neze. Ngidedele ngicikoze ngikwazise kabanzi ngaye.

USUKA KUDE NOMCULO

Akavelanga nje wavumbuka kwiJoyous ulindelani kodwa isipiliyoni sakhe siningi kakhulu emculweni. Uthando lomculo uluthole kunina, unkk JB Mkhize, obefundisa ezikoleni zasemlazi, aphinde abhidise amakhwaya ezikole nasesontweni.

Ulindelani uthi ubechitha isikhathi nonina emakwayeni. Yikho kanye lokhu okuholele ekutheni athole ugqozi lokungena emculweni. Uthi wazama ukucula kodwa kwangenzeka, wazitshela ukuthi ithalente lakhe lisekuqondiseni umculo.

Esikoleni uthi ubeyisiqengqe, izibalo nesayensi kubuzwa kuye. Uveza ukuthi ube y isikhwishikhwishi ebholeni likanobhutshuz wayo.

“Into ebengidume ngayo kakhulu yibhola lanobhutshuzwayo, yilapho engaqanjwa khona ukuthi nginguscaramanga,” kuqhuba yena.

WAXABANA NABELUNGU

Ngaphambi kokuba angene emculweni ulindelani ubengu- thisha. Uthi waxa- bana nabe- lungu wabe eseshiya phansi inda- ba yobuthishela wazingenela emculweni ngokugcwele.

“Ngiyawuthanda umculo futhi ungaphakathi kimina,” kusho yena.

Ngemuva kokushiya ebuthisheleni, ulandwe nguchicco Twala ukuba ayosebenza naye.

“Ngazizwa ngibalulekile kakhulu uma efuna ukusebenza nami ngibe ngizisukela emlazi,” kuqhuba ulindelani.

Uthi basebenze nochicco eqenjini lomculo ebelishisa izikhotha ngezikhathi zakudala, ichimora, eyimenenja.

Uma eshayisa emsebenzini ubevamise ukuya ezindaweni zokuqopha umculo. Kuthe esasebenza nochicco wacelwa ngabakwasony Music ukuba abasebenzele egatsheni abebelivula eningizimu Afrika.

“Ngiziqhenya kakhulu ngokwazi ukuthi yimina owaqala isony Music lapha emzansi,” kusho yena.

Uthi ngaleso sikhathi ubebukela kakhulu kumdu Ngcobo weTouch Africa. Wathi uma ethola leli thuba eliyingqayizivele lokusebenza kwasony walanda umdu Ngcobo basebenza naye. Ngokuhamba kwesikhathi uthi uhlangane nomthunzi Namba yena obehlala Kwamashu. Uthi yilapho baqal a khona i- kwaito. Ubesebenza nomdu Masilela, Oskido, Joe Nina neqembu okwakuthiwa yivibe Squad.

“Ngithe sengibona ukuthi i- kwaito isingenile, ngabona ukuthi i- jazz ayidayisi lapha ngacabanga ukuba ngenze okuthile. Ngiyayithanda kakhulu inselelo. Ngabe sengisayina usbongile Khumalo, sadayisa igolide,” kuqhuba yena.

Kwabe sekulandela udon Laka, Hugh Masekela, Jabu Khanyile nabanye. Uthi uhugh Masekela wayemthatha kancane kodwa wamenzela izimanga.

“Sabe sesiqala olunye uhlobo salubiza nge-afro pop. Lapho savundulula imafikizolo, imalaika nebhongo Maffin. Sasihamba phambili ngokudayisa,” kuqhuba yena.

Uthi inselelo abake babhekane nayo wukuthi wonke umuntu ocula umculo wokholo ubefuna ukucula njengorebecca Malope. Basebenza nobenjamin Dube yena okuthiwa uqhubekile nendlela ehlukile yokucula.

Uqhuba athi bahlangana noMthunzi obenekhwaya Kwamashu nojabu obenguthisha esikhaleni (esikhawini), naye enekhwaya yakhe.

Lawa makhwaya ayehlangana aqhudelane, yilapho-ke bebone khona ithuba lokusungula ijoyous Celebration. Joyous Celebration lalisho ukubonga inkululeko kodwa sibonga ngendlela yokholo,” kusho ulindelani.

Uthi abaculi abahlali isikhathi eside kakhulu kwijoyous, bayabaqeqesha babadedele. Uthe uyaziqhenya ngabantu abafana nokhaya Mthethwa, unqubeko Mbatha nabanye ngoba abagcinanga ngokucula kwijoyous kodwa nomsebenzi wokuqondisa bawazi njengoba bezazi.

Ngaphandle kwejoyous ulindelani unenkampani ebizwa ngeContento eyenza izinto eziqhelelene nomculo. Uma uhlezi naye ulindela ukuthi uma kukhala umakhalekhukhwini wakhe, uzokhuluma ngomculo kodwa ngimangalile ngimuzwa ekhuluma ngokwakhiwa kwezindlu. lokho, izingane zakhe ziyamgoba.

“Ngiphenduka isithithithi ekhaya, izingane zami ziyakwazi ukungigoba kodwa emsebenzini alufakwa,” kulanda yena.

Uwubonga kakhulu umndeni wakhe ngokumeseka ngaso sonke isikhathi. Uncoma ikwazulu-natal, uthi ihamba phambili ngethalente lomculo. Usonta e-assembles of God. Ungumlandeli omkhulu wekaizer Chiefs, espain yireal Madrid kuthi e-england ahambe nemanchester United.

UMBONO WAKHE NGEBAFANA BAFANA

Uthi akasalubhadi emidlalweni yebafana Bafana ngoba iyaphoxa. “Ibafana Bafana kumele ibukele kwijoyous. Sineminyaka engama-21 manje kodwa sisagcwalisa I-ICC izinsuku ezimbili zilandelana,” kusho yena ethi lokhu kwenziwa wukuthi bakholelwa ekhonweni elisha. Uthi nebafana kumele ibapheke besabancane abafana. Uthi into edala ukuba abadlali bebafana bangenzi kahle wukuthi bajaha ukubukwa ezinkundleni zokuxhumana.

UKUBHIDISA ikhwaya yiyonanto ayithokozela kakhulu. YIZONA lezi zinsizwa asebenza nazo kwijoyous Celebration. Kusukela kwesokunxele ngulindelani Mkhize, Mthunzi Namba nojabu Hlongwane. LAPHA uthathwe nojabu Hlongwane ezithombeni ezindala lapho ababesebenza khona. ULINDELANI nenkosikazi yakhe, unhlanhlo Mkhize.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.