NGIYIDALULE KANJANI IMFIHLO?

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

MFOWETHU kuhle ngoba uyasho ukuthi yinkosikazi yakho le onelungelo lonke eligcwele kuyona. Uma ingasafuni uyithinte ungayithinti ngoba umthetho uyayivuna yize nishadile.

Kepha ukuze ube nesiqiniseko sokuthi ayisasidingi isandla sakho yibuze kahle noma ubikele imindeni yenu, kumbe nibuyele kumfundisi owanihlanganisa ngesikhathi nishada, niyofuna iseluleko nesixazululo kulolu daba lwenu.

Kuhle ukukhuluma kunokuthula izinto zibe zonakala, abanye besifazane bayaduba bakuncishe inkululeko uma kukhona lapho ungasahambisi kahle khona. Ngiqonde ukuthi nawe kufanele uzinuke amakhwapha, kungenzeka ukuba inkinga iqale kuwe, kodwa ngeke sazi. UMBUZO: NGAHLUKANA noyise wengane ngowezi-2014 emuva kokuthola ukuthi sesi-hiv+, ngase ngiphile naye iminyaka eyisi-9. Kwangizwisa ubuhlungu, ngangizama nokuzibulala kodwa ngabuye ngacabangela umntanami.

Ngaqoma ngowe-2015, manje lo muntu enginaye umehlula le uyise womntwana, unothando nokuzithoba nenhlonipho futhi enjalo nje ufuna ukungishada. Inkinga angimtshelanga ukuthi ngi-hiv+, senginovalo ngoba sengibona lo muntu ezimisele ngokungenza umfazi.

Ngiyazibuza nje ukuthi ngizomtshela kanjani indaba engaka. Ngibonise ngingaze ngiphinde ngilahlekelwe yithemba empilweni.

IMPENDULO: DADEWETHU lubuhlungu udaba lwakho ngoba isifo asimenywa uma sesingenile sisuke sesikhona.

Kungaba kuhle uma lo muntu othandana naye ubuthokozisana naye ebhuluke ijazi lomkhwenyana ngoba uma kungenjalo bese umtshela ukuthi UHIV+ kungasuka omkhulu umsindo futhi unalo ilungelo lokukubopha ngoba ulale naye wazi yena engazi.

Sengikushilo lokho, qunga isi-

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.