SEBASTIAN JILI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

NGABE WUSUKU LWAKHO LOKUZALWA NAMUHLA?

UNOTHANDO futhi lowo othandiweyo wakho umnika lonke uthando. Unovalo ngesimo sekusasa kodwa ufunda ukuba nesibindi ngoba uke wabona esikhathini esedlule uphunyuka ezimeni eziningi ezinzima.

ARIES LEO (March 21-April 19)

UYAKWAZI ukuhlalisana nabantu ikakhulukazi bobunye ubulili. Baningi abanye abakuthandayo ukusondelana nawe ngenxa yokuthi ukwazi ukuphilisana nalo lonke uhlobo lwabantu.

TAURUS (April 20-May 20)

UTHANDO kaluhlale luhamba kahle ngaso sonke isikhathi ngakho kuhle ukufunda ukubekezela. Ubuye ube nesikhwele okuyinto ebuye ibe yingozi enkulu ebudlelwaneni. Uhlala unamaqhinga okunyusa izinga lakho lomnotho.

GEMINI (May 21-June 21)

UYAZIBUZA uyaziphendula ngesiphetho sekusasa lakho. Uyakwazi ukubekezela empilweni kodwa ubuye uzibuze imibuzo ngezinto eziningi ezenzeka kuwena. Uhambo lwempilo luselude futhi ikusasa lakho liqhakazile.

CANCER

KUMELE wenze ngakho konke okusemandleni ukuze uthando ludlondlobale. Unomfutho uma kukhona okucabangayo okuzokubeka kwelinye izinga kodwa ubuye wehle kalula lowomfutho. Uyashesha ukubona isici ezintweni eziningi.

(July 23-August 22)

UNGUMUNTU odalelwe izinto ezinkulu nokuba uqophe umlando empilweni yakho. Abanye bakuthatha njengomuntu oyisibonelo esihle ezimpilweni zabo. Ungumuntu ohlala efisa ukuba atuswe ezintweni ozenzayo.

VIRGO (June 21-July 22) (Aug 23-Sept 22)

KUHLE ukuba ubuye ubheke awakho amaphutha kunokuba uhlale ubheke awabanye. Ungumuntu onozwelo kulabo osondelene nabo. Kumele ufunde ukuhlukanisa iqiniso nezinto ezingakulutha.

LIBRA (Sept 23-Oct 22)

UMDLANDLA wakho kumele uwusebenzise ezintweni ezizokubeka ezingeni elithuthukile. Ungumuntu obuye amangale ngezinye izinto ezenzeka empilweni ezingajwayelekile. Unothando oluningi kakhulu kulowo oxhumene naye.

SCORPIO (Oct 23-Nov 21)

UBUYE ube nezimfihlo ezithile kwabanye. Kokunye izimfihlo zakho zenza abanye bangayiboni kalula imizwa yakho. Funda ukungathatheli izinto phezulu kodwa wenze izinto ngesineke.

SAGITTARIUS (Nov 22-Dec 21)

UNGUMUNTU ohlale edinga inkululeko ngaso sonke isikhathi. Uyazinikela kulowo muntu osuke umthanda. Ukuvuthwa komqondo wakho kumele kuhambisane nokwenza izinto ezilungile ezithuthukisayo.

CAPRICORN (Dec 22-Jan 19)

UYAKWAZI ukuziveza izinto ongahambisani nazo. Ulaka kukhona lapho lungasizi khona. Uyaxola kodwa awulibali kalula ezinye izinto ezenzeke kuwena esikhathini esedlule. Uhlale ubuswa amathemba ezintweni eziningi empilweni.

AQUARIUS (Jan 20-Feb 18)

UNEKHONO lokucabanga kanye nokuhlaziya izimo abanye abangaziboni. Unesineke sokubonisa abanye ngakho kuhle ubasize labo abadinga usizo lwakho ngale kokungabaza. Indlela oziphatha ngayo kumele ikhombise ubuqotho njalo.

PISCES (Feb 19-March 20)

OKUSEMQOKA kuwena wukuhlala ucabanga ukuthi konke okutshelwa ngabanye kuqondile. Ziningi izinto ezingamaphutha okudingeka uzilungise ngempilo yakho - eziningi uyazazi ngoba kukhona abakutshelile ngazo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.