UNGITHANDA 75%, MINA NGIMTHANDA 100%

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

Ukuze kungashoni ilanga silokhu silanda izinto eziningi, asikhulume nje iqiniso lokuthi ngeke ngiyingene kakhulu eyenu yokuthi uma unaye yena wenzenjani ngoba empilweni uma umuntu engasakufuni ayikho into ongayenza ukuthi akufune.

Ngiqonde ukuthi uma umuntu engasakuthandi ayikho into ongayenza ukuba akuthande futhi kubuhlungu ukuhlala othandweni kanti uyabona ukuthi lo muntu ohleli naye akasakudingi.

Udaba lokungayondli ingane ludinga ukuba ulubike kwabomthetho bakusize ekutheni ayondle ingane ngale kokuba ulokhu uncengana naye.

Abantu ababili ngeke sabaphoqa ukuba bathandane kodwa singamphoqa umuntu ukuba ondle ingane ngoba yinto okufanele ayenze. PASTOR, nginenkinga nomuntu engizwana naye engizimisele ngokumlobola kulo nyaka. Unokukhuluma amazwi abuhlungu njengokuthi akangincengi, singahlukana manje. Ngiyazehlisa ngixolise noma ngingonanga. Kamuva nje uthe akangithandi 100%, ungithanda 75%, lapho-ke mina ngimthanda 100%, ngenhliziyo yami yonke. Umbuzo uthi ngiqhubeke noku-

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.