SIVULA AMEHLO ABACULI:

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

Singabala abambalwa abondliwa ngumculi oyedwa kumbe iqembu elilodwa lomculo. Umculi wondla laba abalandelayo:

Onjiniyela bemisindo nabasebenza ezitudyo bonke nemindeni yabo.

Izitolo ezidayisa umculo nemindeni yakhona.

Izisebenzi zabezindaba okubalwa imisakazo nomabonakude njalonjalo. Amasonto. Ophrojusa nezimenenja nemindeni yabo.

Izinkampani zemiculo. Abaculi baze bondle ngisho amasela antshontsha umculo wabo imbala, amanye anemizi kanokusho ancela igazi labaculi.

Seluleka izimenenja nophrojusa ukuthi uma kwenzeka umculi engene obishini makube yibo abagijima phambili bathwale isipha- mbano somculi lowo noma bacacisele izwe ngokwenzekile ngoba umculi yena usuke efana nofile ngaleso sikhathi.

NAKHU OKUMELE KWENZIWE YIMENENJA NOMA UPHROJUSA:

Akaye kumculi lowo athole yonke ingonyuluka yeqiniso. Akahlale phansi abonisane naye umculi ngesinyathelo okumele sithathwe.

Akabize isithangami sabezindaba abeke uhlangothi lomculi nenkampani yabo ngalolo daba.

Akameseke umculi angamlahlisi ithemba.

Angamvuni umculi uma enze isenzo esibi, kunalokho akamxolisele kubalandeli bakhe.

Konke lokhu esikushoyo kusiza ekubeni abalandeli bakhe basuke bethanda umculo wakhe hhayi yena, kakufanele kulimale abalandeli bancishwe ukudla kwabo ngenxa yesenzo sakhe.

Akungachithwa amanzi angcolile nengane phakathi. Ekugcineni konke kuyedlula. Isibonelo nje umculi we- gospel wodumo waphesheya kwezilwandle, umvangeli owayephendula izigidi zabantu zemukele ujesu, ujimmy Swargat naye wavuma phansi elingwe ngunoyila kepha wavuka wazithatha. knowledge.simelane@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.