EZESIMANJE: Iyalawuleka ingcindezi

Ilanga langeSonto - - Izindaba - THANDI ZONDI

ZIGULO ezithinta umqondo njengengcindezi ( depression) ziseyinsambatheka kubantu abamnyama. Uma ukhuluma ngokuthi unalesi sifo uyaye ubukeke sengathi usukhuluma ngohlobo lwesigulo oluphatha abelungu.

Baningi abakhungethwe yilesi sifo kodwa bengazi kanti abanye baba naso besabe ukuphumela obala ngenxa yokwesaba ukubukwa ngelinye iso ngabanye noma ngenxa yokuzenyeza.

Udkt Manqoba Myeni oyiclinical Psychologist, osebenzela edurdoc Center, ethekwini uthi siphelile isikhathi sokuba abantu bahlale dekle yize bezibona izinkomba zokuthi banenkinga yalesi sifo.

Okuqaphelekayo ngalesi sifo wukuthi kasinakho ukuthi udla izambane likapondo noma udla imbuya ngothi, sihlasela noma ngubani.

UDR Myeni uthi uvakashelwa ngabantu abaqhamuka emazingeni ehlukene empilo bedinga usizo ngalesi sifo.

Kuzokhumbuleka ukuthi ezinsukwini ezedlule kuke kwaba nodaba olube sematheni kwabikwa emithonjeni yezindaba ukuthi undlunkulu Senteni Masango, oyinkosikazi yesi-8 yenkosi umswati III utholakale eseshonile.

Kusolakala ukuthi uphuze isikalo eseqile samaphilisi okuthiwa asetshenziswa ukwelapha izifo zengqondo, okubalwa kuzo ingcindezi.

Uma echaza lesi sifo udr Myeni uthi:

“Yisifo esithinta ukuphazamiseka komoya komuntu, kuhambisana nomuzwa wokuthi umuntu akhathazeke ngendlela ejulile. Agcine eselahlekelwa wuthando lwezinto ezikade zimjabulisa,” echaza.

Uthi ngabantu abasaphila esikhathini sakudala abacabanga ukuthi lesi sifo ngesabelungu kuphela.

“Kasikwazi ukuba sithi lesi sifo ngesabamhlophe kuphela bebe bekhona abamnyama abaguliswa yiso. Noma yikuphi lapho ungaya khona ungabathola (abamnyama),” echaza.

Uthi kubalulekile ukuqaphela lezi zimpawu ezilandelayo ezingasho ukuthi unengcindezi yize zingeke zibe khona zonke: Ukuqwasha Uphelelwa wuthando lokudla Ukukhathala ngokungajwayelekile singekho isizathu esibambekayo sokukhathala Ukukhohlwa Wukwehluleka ukugxila entweni

Ukuphathwa yikhanda Ubuhlungu basesifubeni

Ubuhlungu obusemahlombe nasentanyeni

Ukucasuka, ube nolaka

Ukuba nezinguquko endleleni obuthanda ngayo ucansi

Ukuba nomunyu

UDR Myeni uthi imbangela yengcindezi yile: “Wukuba nezinkinga zasemndenini, izikweletu, ukuswela imali, umsebenzi, izifo - mhlawumbe uthole ukuthi unesifo esinge- lapheki njengomdlavuza, ukuba necala mhlawumbe kumele ubhekane nengalo yomthetho. “Kanti nomama abasanda kuthola abantwana bayazithola benale nkinga ( postpartum depression).

Uthi kuyingozi ukuba nengcindezi engalandelelwa (yelashwe) ngoba lowo onayo angaba se- ngozini yokuzilimaza yena nabaseduze kwakhe. “Kwesinye isikhathi umama angazibulala yena nabantwana bakhe ngoba ethi akafuni basale behlupheka uma yena esezibulele.”

Uqhuba athi kuhle ukuba abantu bathole usizo kusenesikhathi.

“Uma usebenza, kukhona imithetho ekuvikelayo njengesisebenzi ukuba ungalahlekelwa wumsebenzi kodwa uthole ukwelapheka ngendlela eyiyo.

Kuyafana nokunye ukugula lokhu kugula. Lukhona usizo lwezempilo olutholakalayo. Abantu mabasukume kusenesikhathi kungafiki la sekungalawuleki khona. Zamukele wena ukuthi unenkinga nokuthi udinga usizo,” kuphetha yena.

Uthi bakhona ochwepheshe abaqeqeshelwe ukwelapha lesi sifo kusukela kuma-general Practitioner (GP), ama-psychologist/psychiatrist nabanye ongcweti.

Phakathi kwabanye osaziwayo okuke kwabikwa ngabo ukuthi banenkinga kubalwa usimphiwe Dana, uzahara, ubeyonce, usade Giliberti, ubonnie Mbuli, unonhle Thema nabanye.

tzondi@ilanganews.co.za

BEYONCE SIMPHIWE Dana SADE Giliberti BONNIE MBULI

ISITHOMBE NGABE: I0.WP.COM

UNOMZAMO Mbatha egqoke ingubo enobuso babantu abashone ngenxa yengcindezi (depression), ebhalwe nenombolo yamahhala ongayisenzisa ukuze uthole usizo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.