SEBASTIAN JILI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

NGABE WUSUKU LWAKHO LOKUZALWA NAMUHLA?

UYAZWELA kakhulu ngenxa yezinye izinkulumo zabanye abajwayele ukukhuluma ngendlela ekhombisa ukungacabangi. Njengamanje ukhululekile futhi uxhumana kalula nalo lonke uhlobo lwabantu.

ARIES

USIYAQONDA ukuthi njalo ngalesi sikhathi uba nokutatazela ngezinto eziningi. Njengamanje usubonile ukuthi baningi kakhulu abakhombisa ukuba sohlangothini lwakho. Lokhu kukunikeza ukuzethemba okukhulu.

TAURUS (April 20-May 20)

UKUNGAHAMBI kahle kwesimo sakho sezimali kungase kukunqinde amandla kokunye ofuna ukukuthenga. Ubona kwenzeka izinqumo ezisheshayo empilweni yakho. Ubuchopho bakho bujiyile ekubhekaneni nezimo ezahlukene.

GEMINI (May 21-June 21)

USESIMENI sokuba wenze uguquko ngendawo ohlala kuyona. Uzophoqeleka ukubahlunga labo oxhumana nabo. Ungesabi ukuzehlisa ukhombise ukuzithoba kumaqondana wakho ekuxazululeni izinkinga.

CANCER

NGEKE kukusize manje ukucabanga ngabantu abangakuphathanga kahle. Kumele wazi ukuthi ukuziba izinto okumele zixoxwe othandweni kuyodala umonakalo omkhulu kakhulu. Yisikhathi sokuba ukugodle lokhu okucabangayo.

LEO (March 21-April 19) (July 23-August 22)

UHLALE ufisa ukuvelela ngamagalelo onawo empilweni. Kuzofanele ukuba uzame izinhlelo ezihlukene bese ukhuthala kakhulu kuzo zonke. Ukuphokophelela phambili kungakwenza uqhube kahle futhi ulandele kahle izinhlelo ezisemqoka.

VIRGO (June 21-July 22) (Aug 23-Sept 22)

UNEMIBUZO eminingi ozibuza yona kodwa iqhamuka ngenxa yamaphutha akho. Kukho konke ukuzabalaza kwakho ungapheli kalula amandla. Ubuye ube nothando olujulile, yingakho uzwela kalula.

LIBRA (Sept 23-Oct 22)

AKUMELE uqhelelane nabangani eninokukhuthazana nabo. Udinga ukuvuseleleka okukhulu empilweni. Ubugagu bakho bokukhuluma kumele buhambisane nobugagu bokwenza.

SCORPIO (Oct 23-Nov 21)

QAPHELA izinto ozicabangayo nozikhulumayo ngoba yizona ezizochuma. Ayabonakala amagxathu akho nalapho ophikelele khona. Umgodla wezifiso zakho ubona sengathi ugcwele uyachichima.

SAGITTARIUS (Nov 22-Dec 21)

UYAZAZI ukuthi uhlakaniphile kakhulu kodwa uyayidinga imibono yabanye. Imibono eqhakazile onayo kuzomele ihambisane nokwenzayo. Uzobona ukuthi okuningi okuhlosile ngeke kuvinjwe yizinkinga ezincane onazo.

CAPRICORN (Dec 22-Jan 19)

OKUNYE obukuzwa ngabanye usuyazibona izimpawu zakho manje. Amandla okunqoba asezandleni zakho. Ukuhambela imihlangano esemqoka kungahluza kakhulu umqondo wakho. Umqondo wakho uyangokusabalala kakhulu.

AQUARIUS (Jan 20-Feb 18)

ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

LE ntokazi esho ngomzimba omuhle ngusilindile Sithole (18) wasewelbadacht, echartsworth. Ufunda esandton College, ethekwini. Wenza unyaka wokuqala ezifundweni zecriminology. Uyintokazi ekukhonze kakhulu ukumodela njengoba manje emodela enkampanini ilusini Advertising Agency.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.