Owe-ANC unikele ngezinkomo nosimende kwaShembe

Akayiphathanga eyokuthi uyokwenzani kuleli bandla

Ilanga - - Izindaba - NTOMBI KHUMALO

ULANDELE ezinyathelweni zabanye abaholi bezepolitiki - ikakhulukazi beAfrican National Congress (ANC) - okuvame ukuthi uma kunesikhundla esibalulekile abasigaqele banikele ebandleni lamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni beyohlwaya izinhlanhla, uNkz Lindiwe Sisulu ongungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu.

NgoMgqibelo uNkz Sisulu unikele ethempelini eliseKhayelisha eMnambithi, maphakathi neKwaZulu-Natal lapho efike khona wanikela ngamasaka kasimende angaphezu kwangama-40 nezinkomo ezine.

Akaphumelanga obala ukuthi kukhona abeyokucela enkosini yamaNazaretha aseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, kodwa uthe uye kuleli bandla ukuyobonga umsebenzi omuhle eliwenzayo, ikakhulukazi ekuvikeleni abesifazane.

“Ngize lapha ngizobonga umsebenzi omuhle owenziwa yisizwe samaNazaretha, kakhulukazi wokuvikela omama namantombazane. Ingathi ningaqhubeka nomsebenzi omuhle. Ngizwile ukuthi kuyakhiwa lapha ekhaya ngasengithi ngoba nami ngiphethe umnyango wezezindlu, manginikele ngosemende ukuze siqhube umsebenzi,” kusho uNkz Sisulu.

Ngaphambi kokuthi uNyazi luthi “iNkosi ikubusise”, kusukume omunye wabashumayeli bakuleli bandla othe kuthi makagiye ngenxa yenjabulo.

“Ngibonga kakhulu umama wethu ungqongqoshe, ngijatshuliswa kakhulu ngamazwi aqeda ukuwa

sho njengamanje. Nami-ke ngi- yamcelisa kuNkulunkulu ukuba izinto zonke ezisenhliziyweni yakhe ziphumelele ngoba unovalo. Nxa ninjena niyesabeka, kakukhulumeki kahle nakuyena. Sizokubeka-ke mama emthanda- zweni,” kusho lo mshumayeli elingatholakalanga igama lakhe.

Uthe yena akamazi uNkz Sisulu ukuthi ufunani (enkosini yamaNazaretha) “ngoba umuntu nomuntu uzazi yena into ayifunayo, kodwa ngithi nje noma yini oyifunayo uyithole”. Nguyena lo mshumayeli owethule umnikelo kaNkz Sisulu.

“Hhayi, umama usiphathele izinto eziningi kakhulu. Umfowethu lo osuka eduze kwami uthi umama usiphathele umnikelo, isipho engingazi ukuthi ngingasichaza kanjani, yizinkomo ezine,” kusho umshumayeli.

UNkz Sisulu usanda kuphumela obala ukuthi angakwamukela ngezandla ezimhlophe ukuqokelwa kwesokwengamela i-African National Congress (ANC) engqungqutheleni yaleli qembu ngoZibandlela (December) - okungamenza aqhoqhobale esokwengamela izwe uma iqembu lakhe linqoba okhethweni lukazwelonke ngowezi-2019.

Ibandla lamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni selifana nekhaya losopolitiki njengoba ngoNhlaba (May) nonyaka bekuvakashe uMnu Cyril Ramaphosa oyisekela-mengameli le-ANC nezwe.

Ubephelezelwa nguMnu Senzo Mchunu obengusihlalo waleli qembu esifundazweni saKwaZuluNatal ngaphambi kokukhishwa ngevoti engqungqutheleni ebiseMgu-gundlovu mhla ziyisi-5-8 kLwezi (November) wezi-2015.

Nabanye abaholi be-ANC kubalwa ngisho uMnu Mandela noMengameli Jacob Zuma, babuya kulona leli bandla elidume ngokuthi ngelakwaShembe.

ISITHOMBE NGABE: YOU TUBE

uNkz Lindiwe Sisulu unikele ethempelini eliseKhayelisha eMnambithi, maphakathi neKwaZulu-Natal lapho efike khona wanikela angamasaka kasimende angaphezu kwangama-40 nezinkomo ezine.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.