Ukhala ngesibhedlela oshonelwe ingane

Uthi uhlaliswe nengane isikakile esiswini

Ilanga - - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU noTHANDEKA NGOBESE

UFUNA ubulungiswa owesifazane waKwaDweshula, ePort Shepstone, ogwini oluseningizimu yeKwaZulu-Natal othi isibhedlela sasePort Shepstone simhlalise nengane esikakile esiswini singamsizi ngokumbelethisa.

UNkz Noxolo Mqadi (31), uthi emuva kwalesi sigameko ingane yakhe ihlale izinsuku ezimbili yashona ngoba kuthiwa amakaka angene ngaphakathi emaphashini.

Ekhuluma neLANGA, uthe okumzwisa ubuhlungu kakhulu ngalolu daba wukuthi isibhedlela sishaye ingwijikhwebu uma sesibhala isitatimende saso ngalolu daba sathi ingane ibulawe wukungenwa ngamakhaza emaphashini. Konke lokhu uthi kwenzeke ngoMasingana (January) ngesikhathi engeniswa kulesi sibhedlela esikwa.

“Ngesikhathi ngikhulelwe bengihamba umtholampilo zonke izinsuku ebengisuke ngibekelwe zona. Bengingakaze ngigule futhi nengane ibisesimeni esihle kakhulu, kuze kwafika isikhathi sokuba ngiyobeletha.

“Ngelanga engifike ngalo esibhedlela udokotela ungihlolile wathi kasikafiki isikhathi sokuba ngibelethe, wangiyalela ukuba ngihlale amabhentshini. Ngihlale emabhentshini ngibulawa yizinhlungu kungekho ongisizayo.

“Kuthe emini udokotela wangibheka wangitshela ukuthi kusekude ukuba ngibelethe. Uthe mangiphindele ekhaya. Ngimchazelile ukuthi ngeke ngikwazi ukugoduka ngoba ngisezinhlungwini futhi nezinto zokuhamba ziyahlupha ngakithi.

“Ungifake kwelinye igumbi ebelilele abantu abagulayo kwathiwa mangilinde kulona. Ngihlale lapho kwaze kwabantambama ngibulawa yizinhlungu. Kuqhamuke omunye umhlengikazi wesilisa obebona ukuthi ngisezinhlungwini wangihlola wafaka isandla esithweni sa- ngasese wabuya nodoti.

“Ungitshele ukuthi ingane isikakile ngaphakathi kumele ayobiza udokotela ukuze ngizobeletha ngoba ingane isengozini. Uhambile kodwa wabuya wangitshela ukuthi akabatholi odokotela. Uphinde waphuma wabuya esengitshela ukuthi kukhona akwazile ukumthola wathembisa ukuthi uyeza.

“Ngihlalile ngilindile kodwa wangafika lowo dokotela. Kuphinde kwangena omunye umhlengikazi wabuka ifayela lami maqede wazihambela engashongo lutho yize bengisikwa futhi nodoti usuqala ukuphumela ngaphandle esithweni sangasese,” kusho yena.

Uthi indlela isimo ebesesisibi ngayo, ingane ibisifuna ukuziphumela kwagcina kumphoqa ukuba azibelethele yena. Kuthe ingane isiphuma, zabaleka ezinye iziguli zayocela usizo.

“Kungaleso sikhathi bebuye khona abahlengikazi sebengithethisa bethi bengingasho ngani ukuthi sengiyabeletha. Kwale noma ngibatshela ukuthi kade ngimemeza. Kukhona obelokhu engimele engishaya ethi mangivule imilenze. Ingane iphume igcwele amakaka.

“Basuke lapho bahamba nayo bangangitshela nokuthi iyiswaphi. Kuze kwasa ngakusasa ngingatshelwe lutho. Ngaleso sikhathi bese ngisegunjini lababelethile, ngilinde ukuncelisa. Size sadlula isikhathi sokuncelisa izingane eyami ingalethiwe futhi ngingatshelwa lutho.

“Ngize ngazibuzela kwakhona ongitshela ukuthi mangiyobheka lapho kubekwa khona izingane ezisanda kuzalwa. Ngiyifice ixhunywe amapayipi emakhaleni nasemzimbeni. Kula mapayipi bekuphuma la makaka engiwabone ngesikhathi ingane ngiyibeletha.

“Ngitshelwe ukuthi amakaka angene emaphashini ekubeni semancane. Ngihambile ngabuya sekukhona udokotela ongitshele ukuthi ingane ingenwe ngamakhaza emaphashini. Kungixakile lokhu ngoba bese ngitshelwe izinto ezimbili ngingazi ukuthi yikhona kuphi okuliqiniso,” kusho uNkz Mqadi.

Uthi ingane yakhe igcine ishonile emuva kwezinsuku ezimbili izelwe - kwathiwa ibulawe ngamakhaza. Utshele leli phephandaba ukuthi akeneme neze ngempatho ayithole kulesi sibhedlela ngoba ukuba abahlengikazi bamsize ngesikhathi, ngabe kakwenzekanga konke lokhu.

Encwadini lesi sibhedlela esi- yibhalele uNkz Mqadi - ILANGA elinayo ikhophi yayo - siyavuma ukuthi ingane ikakile esiswini. UDkt Dumisani Zungu ongudokotela wabesifazane, uthi kuyenzeka ingane ikake esiswini ikakhulukazi uma ingakhuli kahle esiswini.

Uthi uma lokhu kwenzekile, kakuvamile ukuba yinkinga uma sesisondele kakhulu isikhathi sokuba unina ayibelethe.

“Kuye kube yinkinga uma kuthiwa unina usekude ukubeletha - isibeletho sisavuleke ngo-2-3cm -ngoba kungenzeka amakaka agcine eseyixhela ingane ingakwazi ukuphefumula kahle njengoba isuke ihleli emanzini.

Uma lawo makaka ethanda ukuqina, avala ngisho amashubhu ahambisa umoya emaphashini engane igcine ngokushona uma ingasheshi ukukhishwa esiswini ngokuba unina ahlinzwe,” kusho uDkt Zungu.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uMnu Samuel Mkhwanazi, uthi isibhedlela siyaziqhelelanisa nokuthi uNkz Mqadi ubenganakiwe. Uthi isibhedlela sibe nawo umhlangano noNkz Mqadi samchazela ngakho konke okwenzekile ngesikhathi eyobeletha.

“Siwumnyango siyazwelana kakhulu naye kulokhu okumehlele wagcina eseshonelwe yingane. Kasinalo ilungelo lokuchazela abezindaba ukuthi kwenzekeni enganeni ize ishone ngoba lokhu kuphakathi kwesibhedlela nesiguli. Siyokwenza lokho uma sesiphoqwa wumthetho,” kusho uMnu Mkhwanazi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.