USHINTSHA INKOLELO NGOTHISHA

Ilanga - - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE

UFUNA ukuqeda inkolelo yokuthi othisha besilisa kabanalo uthando lokufundisa uGrade R uthisha oqeqeshelwa iziqu zakhe eNovimba Primary School, eNdwedwe, enyakatho yeTheku.

UMnu Thabiso Maphumulo (21) ofunda ngaphansi kwesikhungo i-South African National Tutor Services (SANTS), uthi imvamisa othisha besilisa baziwa njengabantu abangathandi ukufundisa leli banga.

Ubekusho lokhu efakazelwa ngozakwabo abathathu abenza uqeqesho nabo lwe-Work Integrated Learning (WIL). Omunye wabo useqashwe ngokugcwele kusona lesi sikole. Phambilini kuke kwaba nokwesaba kubafundi abaningi abafunda ngaphansi kwe-Sants ngenxa yezinkulumo zokuthi iziqu zabo kazigunyaziwe.

"Ngifunda eSANTS akukho okuyinkinga ngoba ngizwe ngayo kwabanye asebephothulile futhi ngamukelwa nakulesi sikole kade ngifuna ukuzoziqeqesha. Ngikholwa wukuthi bengingeke ngemukelwe uma bekunenkinga,” kusho uMnu Maphumulo owenza unyaka wesibili kwiDiploma in Grade-R.

UNkz Nonhlanhla Shangase osesebenza ngokugcwele kulesi sikole, uthi zonke izicucu zakhe uzithumele esekethini wawuthola umsebenzi. Uthishanhloko wesi- kole, uNkk Gugu Khumalo, utshele ILANGA ukuthi akazange angabaze ukwamukela abafundi abacela ukuqeqeshwa ngoba babizwe izikhulu zomnyango wemfundo bachazelwa ngalesi sikhungo ngeledlule.

"UMnyango ubize bonke othishanhloko wachaza nangalesi sikole ukuthi kumele bavunyelwe abafundi nakuba besingenalo ulwazi ngaso ngaleso sikhathi. Okunye okubekile umnyango wukuthi othisha bakwaGrade R abaqashwe ngomatikuletsheni ezikoleni, bakhuthazwa ukuba baqhubeke nemfundo ukuze bangaxoshwa.

"Kuvezwe nohlu lwezikole abangafunda kuzona, igama lakwaSANTS belikhona lapho. Ngithokozile ngomsebenzi walabo thi- sha, bakhombisa ukuzimisela nokuwuthanda umsebenzi wabo,” kusho uNkk Khumalo.

Okhulumela iSANTS, uMnu Kobie Van Zyl, uthi umsebenzi wabo omkhulu wukuba banikeze abafundi imfundo esezingeni eliphezulu nokuqhakambisa kakhulu izindawo zasemakhaya okuyizona ezinezikole ezishoda ngothisha.

Utshele ILANGA ukuthi esikhungweni sabo baqashe ngisho izifundiswa ezithole iziqu emanyuvesi ahlonishwayo. Uthi isikhungo sabo sibhalisiwe ngokusemthethweni eMnyangweni wezeMfundo ePhakeme, kwaSouth African Qualifications Authority (SAQA) nakwiSouth African Council for Educators (SACE).

“Siyaziqhenya kakhulu ngabafundi bethu ngenxa yothando lwabo ngomkhakha wobuthishela. Kulo nyaka sesithole izicelo zabafundi ezingaphezulu kwe1000, bafuna ukufunda kwaSANTS,” kusho yena.

UMnu Van zyl uveze nokuthi uMnyango wezeMfundo ePhakeme ukhiphe izincwadi eminyakeni edlule wazithumela ezinhlokweni zeminyango yezemfundo kuzona zonke izifundazwe ithi abafundi bakwaSANTS bengacwaswa nokuthi bavumelekile ukufundisa izwe lonke.

Lesi sikhungo sisungulwe ngonyaka we-1997 - besiyiFurther Education and Training (FET) kuya kowezi-2012 - kwathi emuva kwalokho sazimela. Sinezimpiko ezingaphezulu kwe-10 KwaZuluNatal kubalwa KwaNongoma, oLundi, eVryheid, eJozini, eMpangeni, eXobho naseGreytown.

ISITHOMBE NGU: MTHOBISI SITHOLE

UMNU Thabiso Maphumulo ofundela ubuthishela kwaSANTS efundisa odado kwaNovimba Primary eNdwedwe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.