IZIMEMEZELO:

Ilanga - - Izindaba - Bonginkosi@ilanganews.co.za UMHLANGANO WOMPHAKATHI WAKWA-QWABE

siveza ibandla liqhugela ngomlenze owodwa wobuphristi njengoba owesibili wobukhosi usesandleni sesitha.

Ibandla liwukhangezile, licindezelwe wuhlelo lukaLabani ayecindezele ngalo uJakobe.

letu futhi wakhumbuza ibandla ukuthi ngisho nangokweZwi uNkulunkulu akasifuni isikweletu kubantwana bakhe.

Isikweletu sendlu ne- medical aid kasilona uphawu lokuthandwa ngumqashi wakho kodwa lokhu kuwuhlelo lokuba impilo yakho yonke incike kuyena.

wacacisa kwathi bha ukuthi ukuthembela emholweni kwenza umqashi acebe kakhulu ngesikhathi wena ushona phansi, futhi ukuthembela kulona kuyiqhinga lesitha lokukulibazisa.

siqashi nakufanise nokuba ngumahosha ngoba ukukhokha irenti kwenza kungabikhona lapho utshala khona imali yakho, okwenza ungabi notho olungolwakho. THE NEW MISSION JERUSALEM CHURCH IN ZION OF SOUTHERN AFRICA

KUKHUNJUZWA amalunga aleli bandla eliholwa ngu-Archbishop N.D. Sikhakhane ngengqungquthela yalo ezokuba KwaShabalala eMfundweni ngoMgqibelo ngele-10 ebusuku. Ngemininingwane shayela kwethi: 063 275 2929 noma 072 862 0323.

SOUTH AFRICAN COUNCIL OF CHURCHES AND COMMUNITY DEVELOPMENT

LE nhlangano eholwa nguMfu Dkt Sizwe Mlaba, imema bonke abefundisi bamahlelo ehlukene eMpangeni namaphethelo, ikakhulukazi labo abanamabandla abhalisiwe ngokohlelo lwezinkampani ezingayenzi inzuzo phansi komnyango wezokuthuthukiswa komphakathi emhlanganweni ozokuba seSheshi edolobheni eMpangeni ngelesi-9 ekuseni mhla zili-15 kuMandulo (September). Ngemininingwane shayela kwethi: 073 462 5273 noma 076 406 1178.

OFAKAZI BAKAJEHOVA

OFAKAZI bakaJehova bazoba nengqungquthela yaminyaka yonke eMoses Mabhida Stadium kusukela zili-15-17 kuMandulo njalo ngelesi-9 ekuseni. Ngemininingwane shayela uMuzi Hlongwane kwethi: 082 462 5012.

CHURCH OF CHRIST MISSION

KWAZISWA abazalwane baleli bandla eliholwa ngu-Archbishop SDG Fakude ngomhlangano walo womama ozokuba kwaMngomezulu eKujabuleni No.3 eMphola KwaNongoma mhla zingama-29 kuMandulo ngele-10 ekuseni. Ngemibuzo shayela kwethi: 083 237 1155 noma 072 188 6608. KUCELWA wonke umphakathi wakwaQwabe eNkwenkwezini ngasoThongathi, owasuswa kusabusa iNkosi uSizibeni Gumede ukuba uphelele emhlanganweni ophuthumayo ozokuba KwaSizibeni Community Hall eWaterfall ngoMgqibelo ngelesi-9 ekuseni. Ngemibuzo shayela uMabandla Gumede kwethi: 082 834 8624 noma uThandekile Gumede kwethi: 079 615 4822.

IZITHOMBE: ZITHUNYELWE

UMFU Thandi Ngonelo (ongowesine ukusuka kwesobunxele) namakhosikazi abefundisi engqungqutheleni ebingoLwesihlanu oludlule.

UMFU Mary Mathibela waKwaMhlanga eMpumalanga eshumayela kwiLadies Palm Tree Conference.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.