Uqhamuka kudideke amasoka

Ilanga - - Izindaba - Mthobisis@ilanganews.co.za

USAZOYA kude emculweni kamasikandi njengoba eseqalile nokufunda ukuzishayela intambo uSthembile “Glama kaMaskandi” Nyoka (25 osebalwa nabaculi abahamba phambili.

Nokusebenzisana kwakhe neZingane Zoma - okuyiqembu elidumile kumaskandi - kumsebenzele. ILANGA likulandisa kancane ngoGlama oziqhenyayo ngobuhle bakhe nokuthi angene kumasikandi yize abaningi bebethi uyaziphoxa ngokungena kulo mkhakha womculo ngoba ubuhle bakhe bufanele olunye uhlobo lomculo.

UGlama udabuka KwaSwayimane, maphakathi neKwaZulu-Natal kodwa usefudukele eMkhambathini entshonalanga yaleli dolobha. Le ntokazi uma izihasha izisho kanje:

“Yasho kanjalo intombi enhle emhlophe ngebala. Eqhamuka KwaSwayiman’ ENkululeko, eMaselekwini isigodi. Yim’ udida amasoka Asal’ exegise imilomo Emfoma kuhle kweselesele. Umabuthwa nelondolo Ilamba lidlile likaMaNyoka. Umageza ngobisi agcobis’ i-UltraMel. Umachopha ngebhanisi. Yim’ umzukulu kaShlangu sempi. Umlungu upheth’ ihawu. Umatshitshi cuthani lithwese ihlobo.

Wasuza nogwaja, yashipha inkawu wandiza swayini, Gqiba kati kuyanuka!” UGlama uthi uma eqhamuka kudideka amasoka, kusukela eseyingane akekho umfana obekwazi ukuqonda ngqo kuyena ayocela uthando engazange angabaze isikhathi eside.

Uthi kwesinye isikhathi ubetshelwa ngumfowabo omncane ukuthi kunezinsizwa ezithi ziyamthanda kodwa ziyesaba ukukhuluma naye. Uthi ungumabuthwa nelondolo, ilamba lidlile lakwabo ngoba wakheke waba mncane ngomzimba.

“Ngimncane ngokwesidumbu, ngisho isoka lingifuna kuze kuse engutsheni. Nesalukazi esingizalayo kwesinye isikhathi uma ngilele siyafika sibuze ukuthi ngi- Ngokomlando kaGlama kwezomculo, uthi ubeyintombazane ehluke kakhulu kwamanye ngoba bekunguyena yedwa obecula isicathamiya esikoleni abefunda kusona, eSobantu High School futhi ezithanda izinto zesintu. Nakuba bebengekho abaculi bakamasikandi KwaSwayimane kodwa yena uzitshele ukuthi uzoba ngowokuqala wesifazane owuculayo endaweni yangakubo. Uthi langa limbe uthisha wakhe onguMnu Muzi Mngadi, ucele abafundi emthandazweni ekuseni ukuba bamnikelele (uGlama) ukuze ezongena emculweni aqophe i-albhamu. Utshele ILANGA ukuthi ngesikhathi etshela abafundi ethi uyocula umasikandi, bavele bamhleka bathi yini engaculwa nguyena kumasikandi njengoba ewuGlama. Uthi yilapho ethathe khona isinqumo sokuzibiza ngoGlama emculweni. “Uthisha wami wangipha imali engango-R3 000 kanjalo nabafundi baphonsa esivivaneni ngaya estudiyo ngi- yokwenza izingoma ezintathu (i- demo). "Abaphathi bestudiyo bangibuze ukuthi nginayo yini inkampani - ngaleso sikhathi bengingenayo - bathe mangisale sengiqopha i-albhamu yonke ngizongena ngaphansi kwabo, iPMB Music Production,” kusho uGlama. Uthi ngesikhathi esenqume ukungena kumasikandi, bekuvame ukuba aphuphe ephethe isigingci ecula ngaso sonke isikhathi. Utshele ILANGA ukuthi yikhona okwenze ukuba asithenge ngoba ubebona kuyisona isipho asiphiwe ngabakubo abangasekho. Uthi omasikandi besifazane mabafingqe iziketi ngoba uzosikhalisa ngempela isigingci njengoba esekwazi ukupatanisa. Uveze ukuthi emuva kokuba eseziqophile izingoma, iphumile i-albhamu yokuqala ngonyaka wezi-2013 esihloko sithi “Impilo Inzima” ebidume ngengoma ethi “Buka le nsizwa ihamba ngonyanyavu kodwa ekhaya abadlile”. Uthi le albhamu kayihambanga kahle, kayimakethekanga kwaze kwaphela iminyaka emithathu engaqophi esazama ukuthola inkampani entsha.

“Ngihlangane nobaba uMusa Zulu wangisiza wangithatha wangibeka ebalazweni. Le albhamu entsha ezophuma, ngisebenze neZingane Zoma kuyona ngapika noKhangelani “DSD” Mhlongo woSaziwayo. Abantu bazozwa into emnandi kwazise ngiphrojuswa nguMnu Shobeni Khuzwayo weZingane Zoma,” kusho uGlama.

Uthi isifiso sakhe wukuba ngelinye ilanga asize omasikandi abasafufusa emculweni ngoba sekunzima ukutholakala kwezinkampani. UGlama uzodedela i-albhamu entsha ethi “Ngiphethe Uthando” ngempalasonto.

Usehlabane ngezindondo okubalwa iBest Newcomer kwiKZN Capital Masikandi ngonyaka wezi-2015, iBest Newcomer kwiSouth African Traditional Music Achievements Awards (Satma) ngowezi-2015, waqokwa kwiSABC Crown Gospel Awards emkhakheni weBest Masikandi Gospel nakuMantshontsho kwiBest Female. Uphothule umatikuletsheni eSobantu High ngonyaka wezi-2010 kanti okwamanje umatasa ngomculo wakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.