Uyinyoni kayiphumuli uMasipala wasoLundi

Ilanga - - Ikhasi Elikhokhelwe -

USUBIZWA

ngenyonikayiphumuli uMasipala wasoLundi, enyakatho yeKwaZulu-Natal ngenxa yokusebenza kwawo ngokuzikhandla uhlinzeka abantu bawo ngezidingo ezibalulekile.

NgoLwesihlanu lo masipala uhlinzeke izintombi ebeziya eMkhosini woMhlanga KwaNongoma ngezokuthutha, igilosa, izikibha nokunye okuyizidingo zamantombazane.

Abeyisi-9 amabhasi abethwele izintombi, kuze kwadingeka ukuba kwengezwe amanye ngenxa yobuningi bazo. Usomlomo walo masipala, uNkz Juana Manana - obebambele imeya, uMnu Wilson Ntshangase - uthe minyaka yonke baye baqiniseke ukuthi abantwana baphephile futhi bakuthola konke abakufunayo.

“Siyaziqhenya ngezingane zethu eziziphathe kahle, kuhle nathi sizikhuthaze ekutheni zisibone isidingo sokuziphatha kahle kwazise izifo zithe bhe,” kusho uNkz Manana oke waba yimeya yalo masipala.

"NgoMgqibelo esiGodlweni eNyokeni, KwaNongoma, lapho bekwenzelwe khona umkhosi, izintombi ziphinde zanakekelwa, ezokuphepha beziqinisiwe etendeni lazo.

"Omama bebala ukhasha bengafuni kusondele abesilisa abangaziwa. Ngaphandle komcimbi wokuvaleliswa kwezintombi, lo masipala unikele ngezinkulisa eziyisi-6 ezigcemeni: 1,3, 5, 11, 15 ne-16.

"Zonke lezi zigceme zingaphansi kwalo masipala. Kakugcinanga lapho, ogogo bahlinzekwe ngama- tra

cksuit njengoba kusasa ngoLwesibili bazobe beyodlala nabanye ePort Shepstone, ogwini oluseningizimu yeKwaZulu-Natal.

"Umasipala ubonge abakwaDevi-ne Life Society abaholwa nguSolwazi Rajen Naidoo ngomnikelo wabo ekwakhiweni kwalezi zinkulisa.

"Imeya ithe makwande nala-pho bethathe khona. Ithembise ukuthi umasipala wayo uzohlala uhlanzekile ungenalo ichashazi lenkohlakalo. Wona belu lo masipala, ubuphume umkhankaso wo-kuhlanza idolobha lasoNdini ke-pha waqala esigcemeni se-19 eB South, izisebenzi zikamasipala be-ziholwa yiyona imeya, idlubhe i-avaloni, iphelezelwa ngozakwabo. Izakhamizi zibuye zafundiswa nangokusetshenziswa kwemfucuza okunenzuzo.

UMasipala wasoLundi ngisho kuqala unyaka uvamise ukuba nosizo kubafundi abasuke bephase kahle kwaGrade 12 ubalekelele ukuba baye emanyuvesi.

UBUSHISA phansi umkhankaso wokuhlanza isigceme se-19 oNdini ngeledlule. Bekuphume nezikhulu zomkhandlu.

IMENENJA kaMasipala wasoLundi, uMnu Nkosenye Zulu nosomlomo uNkz Juana Manana bevalelisa izintombi ziya eMkhosini woMhlanga eNyokeni, KwaNongoma.

OGOGO basoNdini emuva kokuphiwa ama-tracksuit yimeya, uMnu Wilson Manana.

BESE bezibiza lapha begida nezintombi, uMnu Nkosenye Zulu noNkz Juana Manana ongusomlomo.

USolwazi Rajen Naidoo weDevine Life Society neNkosi Sibusiso Ndebele yaseMahlabathini kuvulwa inkulisa.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.