NGABE WUSUKU LWAKHO LOKUZALWA NAMUHLA?

Ilanga - - Imibono -

UDALELWE ukwenza izinto ezinkulu futhi udalelwe ukudlula ebunzimeni ngaphambi kokunqoba. Amagalelo akho ezinhlelweni ezimqoka abukeka ezonika umehluko omkhulu. Uzozibeka phambili eziphathelene nomsebenzi wakho. Kokunye kawucopheleli bese ungena kalula enkingeni..

ARIES (March 21-April 19)

UYABAMBA uyayeka ngezinto eziningi ezikuxinile kanti uyazi ukuthi maningi amehlo akubhekile. Kungakubambezela kakhulu ukukhala ngamaphutha ayizolo kunokuba uqhubekele phambili.

TAURUS (April 20-May 20)

UNESIBINDI sokukhuluma izinto abanye abesabayo ukuzikhuluma. Ukuhluleka kwakho ukuhlela, kungakulahlekisela ngogazi onalo. Uma ubona ukuthi kukhona usizo ongaluthola komunye, ungakwenqeni lokho.

GEMINI (May 21-June 21)

KWESINYE isikhathi ubuye umangale uma abaseduze kwakho bekufuna izinto ezingaphezu kwamandla akho. Uma konke ukuhlele kahle, ngeke uzisole ekugcineni. Uyakwazi ukuvuka uma kade uwile.

CANCER (June 21-July 22)

KUNINGI obonayo ukuthi kuyezwela ngempela enhliziyweni yakho ngalesi sikhathi. Imizwa yakho ilawulwa kakhulu yizinhloso zakho. Kufanele weseke njalo izinhloso ezihambisana nobulungiswa.

LEO (July 23-August 22)

KUZOBA nezinkulumo ezizodunga uthando lwakho okumele uzilindele. Umqondo wakho uvuthwe ngokwanele ekuhlaziyeni okukhulunywa ngabanye. Ubona sengathi umzabalazo wakho omqoka.

VIRGO (Augt 23-Sept 22)

UZOPHOTHULA uhambo oluthile oluzokuxhumanisa nomuntu othile empilweni yakho. Umqondo wakho kudingeka uwusabalalise ngendlela ofisa ngayo. Yeka impikiswano engqondweni ubeke okukodwa okumqoka.

LIBRA (Sept 23-Oct 22)

KUMELE abantu abangenaso isikhathi sakho nawe ungabi naso esabo. Hlukana manje nokuzingabaza, ukhohlwe ukuthi abanye abaseceleni bathini ngawe. Funda isifundo esimqoka kuzona zonke izinkinga.

SCORPIO (Oct 23-Nov 21)

KUMELE ubenesikhathi sokuqondisa impilo yakho ngezindlela eziningi ezahlukene. Uzoba nombono omuhle kakhulu ngokumele ukufeze esikhathini esifishane esizayo.

SAGITTARIUS (Nov 22-Dec 21)

UZOBONA ukuthi izinto kazenzeki ngomlingo kodwa konke kusukela ekukhuthaleni kwakho nasekwenzeni izinto ngesikhathi. Uzobona kahle ukuthi akukho okungenzeki empilweni. Okucabangayo kuzogqama kakhulu ngezenzo.

CAPRICORN (Dec 22-Jan 19)

UNOMTHWALO wokugudluza zonke izithiyo empilweni yakho wakhe kabusha isisekelo sempilo yakho. Uzosebenza ngokuzikhandla ukuze ukukhuthala kwakho kuzogqama nakulabo abaseduze kwakho.

AQUARIUS (Jan 20-Feb 18)

ISIBINDI nokwenza izinto ngokuzethemba kungakubeka kwelinye izinga. Uma uzibona unemikhuba engenambuyiselo, uzokufikela umqondo wokuba uyiguqule.

PISCES (Feb 19-March 20)

UBUYE wenze iphutha ngokubuka impilo yakho lapho ikhona esikhundleni sokuyibuka nalapho iphikelele khona. Qaphela ukuthi kawuxovi izinhlelo zakho uze uphelelwe kalula wumfutho. Umbono onawo uzobona uya ngokugqama futhi ukhuthazeka kakhulu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.