UNkulunkulu ufeza icebo esebenzisa abantu

Ilanga - - Izindaba -

ZIYALWE ukuba zisukume zizithathe izinkumbi zabesifazane ebezisengqungqutheleni ye-10 yeCovenant Fellowship Church International (CFCI) ebizwa ngeVessel Honour Ladies Network, ebiseNkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eXhibition Hall, eThekwini ngempelasonto edlule. Kule ngqugquthela eba minyaka yonke obekuthiwa kuyona kasisekho isikhathi sokudlala amagende, ithathe izinsuku ezintathu njengoba iqale ngoLwesihlanu yaze yaphothulwa ngeSonto.

Umsunguli wayo, uMphrofethikazi Nomusa Dhlomo oyinkosilazi kaMphostoli Collins Dhlomo, nguyena oyivulile. NgoMgqibelo abantu bebebulala inyoka njengoba bekune- gala dinner kwaze kwashoda amatafula kwadingeka ukuba ayobolekwa. NgeSonto kube yinkonzo ebixube umgubho wenyanga yamagugu, abazalwane bebevunule beconsa.

UMphrofethikazi Dhlomo ubizele esiteji abesifazane abali-17 abebevela kuwona wonke amagatsha aleli bandla - abeholwa nguNkk Deli Ntombela - wawancoma ngempumelelo yale ngqungquthela, etusa ukubambisana nokusebenza ngokuzimisela kwawo.

Uthe lo mcimbi uqale ukuhlelelwa ngoMbasa (April). Evula ingqungquthela, ucaphune encwadini kaLuka 1:31 wagxila ekuhlanganeni kukaMaria, unina kaJesu no-Elizabeth lapho okwathi uma behlangana kwanyakaza umntwana esiswini. Ukhumbuze abesifazane ukuthi isimo ayekusona uMaria sasinzima - sokuba akhulelwe kepha engahlangananga nowesilisa.

“Awucabange nje ukuba kwakuyilezi zikhathi zethu, odokotela ababeyobe bekubelethisa babengeke bayizwe indaba yokuthi kukhona umuntu ongathi ukhulelwe uMoya Ongcwele.

"Kepha uNkulunkulu emuhle, wawubona lo mthwalo owawuthwelwe nguMaria wathumela ingelosi ukuba iyokwehlisa amaphaphu kuyena, imtshele ukuthi angesabi ngokuba uthwele umsindisi uJesu ozosindisa uMhlaba wonke,” kushumayela uMphrofethikazi Dhlomo.

Wexwayise abesifazane ngokuthi bakhumbule ukuthi sekuphilwa ezikhathini ezimbi manje lapho uSathane ephume khona inqina ezungeza amakholwa. Uthe sekufuneka amakholwa amile evangelini, azolifela njengoba sekuqalile ukuba kubulawe amakholwa kwamanye amazwe.

“Kukhona asebaze baqhotha besindwa yimithwalo, ukhona uNkulunkulu uMoya Ongcwele uzokuthwalela, noMaria wabeka inkinga yakhe kuyena wathwala umntwana engamkhuleliswanga ngowesilisa. Wakhululeka emuva kokuba ingelosi isiwususile kuyena,” kusho yena.

UThami Ngubeni weRadio Metro obengesinye sezikhulumi, wethule umyalezo osobala wathi: “Zazi ukuthi ungubani, bayeke bahambe abahambayo kepha wena muntu wesifazane hlala kuyena (uNkulunkulu) ungasuki. Fundani izwi likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.”

Ubegadla ngamazwi awacaphune encwadini kaMathewu 4:2. NgeSonto inkonzo ivalwe nguMphostoli Dhlomo okhumbuze ibandla ukuthi uNkulunklu usebenzisa abantu ukufeza icebo lakhe noma ngabe ungubani lowo muntu. Ufunde encwadini kaEsther wathi lona wesifazane walungiswa ukuba afaneleke ukuba yinkosikazi yenkosi, ekubeni wayezenyeza ngoba azi ukuthi ungumuntukuzana.

Kube neziwombe zentokozo egcwele umunyu kule nkonzo ngesikhathi uMphrofethikazi Dhlomo encoma umyeni wakhe emchaza njengoqotho, oyisibusiso kuyena. UMphostoli Dhlomo wenze okufanayo encoma amagalelo enkosikazi yakhe - abusiswe ngamadodakazi amane nayo - waze wethuka esethi lona ophambi kwakhe akasiyona nje inkosikazi yakhe kepha ungokaNkulunkulu nebandla, ucela uNkulunkulu amsebenzise ngendlela yakhe.

Okunye okwenzekile kule ngqungquthela:

Kwethulwe iphephabhuku elibizwa ngeNew Vow, elilotshwe ngamalunga aleli bandla futhi elisungulwe lahlelwa nguMphrofethikazi Dhlomo.

Umculi uSiphokazi ubusise abazalwane ngezingoma ezikwialbhamu yakhe entsha yomculo we- gospel, ethi “Siphokazi”. Ezokuphepha beziqinisiwe. Kumenyezelwe ukuthi kuzokwakhiwa ubhazabhaza wendlu yesonto yaleli bandla eSikhawini, eMpangeni enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu Natal. knowledge.simelane@ilanganews. co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.