USEKHIPHE INCWADI YESIBILI ESEBENZISANA NEZINGWAZI

Ilanga - - Relationships & Love Issues - THANDI ZONDI tzondi@ilanganews.co.za

UKUNGENELISEKI yindlela izinto eziyiyona empilweni yikhona okumenze waba nothando lokubhala izincwadi.

UKhethani Njoko ongowaKwaMashu, enyakatho yeTheku, usanda kukhipha incwadi esihloko sithi: It Has Nothing To Do With Life. Lena yincwadi yakhe yesibili, ukhuluma ngezihloko ezahlukene kuyona.

Kule ncwadi uthi uhlose ukunikeza incazelo ngempilo ukuthi iyini ukuze umuntu nomuntu ayiphile ngendlela egculisayo. “Impilo iyisipho esivela kuNkulunkulu.

"Zimbili izinsuku ezibalulekile empilweni, yilolo ozalwe ngalo nalolo lokwazi ukuthi uzalelweni. Uma ungazazi ukuthi uphilelani ugcina ulahleka nokwenza abanye bagcine bezilimaza bona uqobo,” kuchaza uKhethani.

Lo mbhali uthi encwadini yakhe yesibili ubechushiswa wuqweqwe lwentatheli, uFred Khumalo noDkt Gcina Mhlophe ongumhayi wezinkondlo aphinde abe ngumbhali noDkt David Molapo wezinkulumo ezakhayo.

Phakathi kwezihloko ezikule ncwadi uchaza ngezimo zempilo ezithinta ikusasa nezimo zempilo jikelele. “Kunesihloko esithi yonke into yenzeka ngesizathu. Nokuyilapho ngenza khona umfundi aqonde ukuthi kwesinye isikhathi sike sifise sengathi izinto ezithile kazenzekanga empilweni.

"Okwakho njengomuntu wukuthola leso sizathu, usivumele ukuba sikwakhe noma sikubhidlize. Ngikholwa wukuthi sikwazi ukuba sisondeze izinto ezithile kithina ngendlela esicabanga ngayo. Ukuthi izinto zihamba ngokuyikho noma ngokungesikho wena uqobo unomthelela kulokho,” kuchaza uKhethani.

UKhethani umatasa nezifundo e-University of KwaZulu-Natal lapho egxile khona kwi-African Languages and Sociology.

Uthi unethemba lokuthi baningi abazosizakala ekufundeni le ncwadi esiqalile ukutholakala e-Adams Book.

ZIVUMELE ZIKWAKHE NOMA ZIKUBHIDLIZE.

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

UKHETHANI Njoko osekhiphe incwadi ethi It Has Nothing To Do With Life.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.