IGALELO LIKA-MARTIN LUTHER

Ilanga - - Izindaba - Bonginkosi@ilanganews.co.za

esiyothengisa izincwajana okuthiwa ngama- indulgence, ukuze kuqokelelwe isikhwama sokuvuselela isigodlo sikaphapha, iSt Peter’s Basilica.

Emaphuzwini angama-95 odumo umlando osibikela ukuthi wawachoma esicabheni sesakhiwo sesonto e-All Saints’ Church eWittenberg mhla zingama-31 kuMfumfu 1517, elama-86 lalinombuzo othi: “Yini uphapha - namuhla onomcebo owedlula owesicebi uCrassus - eyenza akhe isigodlo iSt Peter’s ngemali yamakholwa ayizihlupheki esikhundleni semali yakhe?”

UMartin Luther wawachitha lawo mazwi okuthiwa ashiwo nguTetzel maqondana naleli phuzu, kuthiwa wathi lapho nje uhlamvu lukhala esitsheni, umphefumulo wosewafa uyaphuma esihlanzweni ungene ezulwini. Kwagcina ngokuba uMartin Luther anqunywe ebandleni, okumveza engumuntu onesibindi ngoba lokho kwakusho ukuthi noma ngubani ombonayo wayengamsoconga nxa ethanda. Ngomusa kaNkulunkulu, uMartin Luther, wayengumngani futhi wavikelwa nguPrince Ferederich: The Wise. Phakathi kokuningi okungamagalelo kaMartin Luther, kuba-

Izingxoxo ezenzeka ngowe-1999 eGermany, phakathi kwezithunywa ebezimele la mabandla omabili, ziholele ekubeni kusayinwe umbhalo obizwa ngeJoint Declaration On Justification.

Ezithunyweni ebezilapho zivela eMhlabeni wonke, bekukhona noMbhishobhi Manas Buthelezi (ongasekho) noMbhishobhi Ishmail Noko waseZimbabwe bamaLuthela.

Izingxoxo zokubambisana nangamanye amaphuzu ziyaqhubeka.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.