YIPHUTHA UKUTHI SIBANGA UBUKHOSI

Ilanga - - Bono -

MHLELI: Ngamampunge ukuthi thina bendlu kaKhathwayo kwaMngomezulu siyizimbangi zesihlalo sobukhosi, eqinisweni nguyena (iNkosi Lubelo II) oyimbangi, isihlalo wasinikezwa wuhulumeni wethu ongathembekile, okhohlakele. Siyindlu yakwaMngomezulu kasizange thule yena eSilweni ukusigcobela Soba phela vele inkosi ingcotshwa yiSisamabandla ngokwesiko, inkosi kavotelwa. Lo mfana wagcotshwa wuhumeni ngokwepolitiki, lokho kakungeni yobukhosini. Umntwana uthi esethuliwe yindlu labukhosi bakubo eSilweni besesimthengamanzi, simgcobe esigodlweni saso. Emuva kwalokho iSilo sazisa uhulu- meni, sihlele nosuku lokuyokwethula ukugcotshwa koqokiwe esizweni sakubo, wonke amalunga omphakathi ebheke ngeso lokhozi. Ongathuliwe yindlunkulu akagcotshwa yiSilo.

Naye-ke lo mfana kaSihlonganyane eSwazini, akayona inkosi, wumfana nje. Siyindlu yobukhosi bakithi lokho siphezu kwakho ukukulungisa kuyise womfana.

Lo mfana uma ethi yithi esithe abaseNjinjikazi mabashise umuzi kaNdlovu induna-mbumbulu yakhe, ngamampunge lawo.

Konke lokhu kungenxa kahulumeni ofuna amavoti ukuze ukwazi ukuqhubeka udle imali yezwe ngokungcola. Esicela isizwe sikwazi wukuthi kasikabi nayo thina inkosi.

Udaba luzolunga, sekuyasa, uma sekusa kuba mnyama kakhulu beseliphuma iLanga. UNkulunkulu owadala ubukhosi emhlabeni unathi.

Yena yile nduna yakhe edle imali yesizwe sakithi njengoba naye eyidlile. Dadewethu kababa kuzoqonda maduze uzowukhomba umuzi onotshwala nezinduna zakhe nabalandeli bakhe. Inkosi yakithi izogcotshwa yiNgonyama yethu kaZulu wonke umuntu ebona emini kwabha.

Yilokho esithi masukucacise, sekuyasa. Abendlu yakwaMngomezulu Eholwa nguMntwana uT.O Mngomezulu. Ohlangothini lukaKhathwayo

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.