ANE ZEZITSHALO

Ilanga - - Bono -

langa okwenele endaweni olamanisela kuyona.

Kuya ngohlobo lwesitshalo, kuvame ukuba ngcono uma lesi sitshalo esisha sizoqala impilo entsha esikhwanyaneni lesi sikaplastiki omnyama sezithombo bese sidluliselwa emhlabathini wasensimini nxa sesinezimpande, sesisimeme sikwazi ukuzimela.

Ukuxhumelela izitshalo: Lapha umlimi usika isiqu sesinye isitshalo asixhume nesiqu esisikwe kwesinye isitshalo, ngale ndlela bese kuvela esisha emuva kokuba sezizwene lezi ziqu zavumelana ukwakha isitshalo esisha.

Kusuke kuhlanganiswe isiqu esingezansi, esinezimpande nesingenhla esivela kwesinye isitshalo, kube kukhona okungenani umqumbe owodwa kulezi ziqu, obonisa impilo ezolandela.

Lezi ziqu uzixhuma lapho zisikwe khona uzibhandishe zize zisimame. Ukulamanisa ngomqumbe: Ukwandisa ngomqumbe ofufusayo kuseyikhona ukuxhumela, umehluko wukuthi endaweni yesiqu sesibili usebenzisa umqumbe wesinye isitshalo lokhu kuvame ezihlahleni zezithelo.

Umqumbe lo uwuxhuma lapho usike wawuhlelela khona esiqwini ozowuxhuma kusona.

Ungalamanisa futhi nangokuhlukanisa ingxenye yesitshalo; njengalezi ezinezimpande ezixhumene ngokusazindlwanyazi. Uhlukanisa izindlwanyazi zempande esivuthiwe, uzitshale engxenye lapho zizokhipha izitshalo ezintsha. Ungathintana nathi kwethi: 082 789 4281 noma uxhumane nathi kuleli kheli: www.sicelokunene.co.za, ekhasini elithi: "Contact us."

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.