SENGATHI SABANJISWA IQANDA LENJELWANE NGALABA BAGCOTSHWA

Ilanga - - Bono -

MHLELI: Ngithanda ukusho ukuthi kade yabambana ngezihluthu phakathi kwezinhlangothi ezimbili zamaNazaretha, olwaseThembezinhle nolwaseBuhleni ngodaba lombango wobuholi bebandla njengoba kulindeleke ukuba inkantolo icacise ngokunguyena mholi owashiywa yiNkosi Vimbeni “uThingolwenkosazane” Shembe ngokusemthethweni - phakathi kweNkosi Mduduzi “uNyazilwezulu” Shembe neNkosi Vela “iMisebeyelanga” Shembe.

Kade ngilokhu ngisho ukuthi sengathi siyikake lapho ingalelele khona lapha eBuhleni ngokulandela indodana yoThingo, eyabekwa ngokungemthetho yiNkosi yamaQadi. Ngisalokhu ngisho ukuthi sengathi satatshiswa iqanda lenjelwane ngabagcotshwa esibathembile sithi basiholela ekukhanyeni kanti basifaka kwelimnyama ihlathi.

Selokhu kwaqala ukuqulwa kwaleli cala, kunomfundisi mumbe obelokhu ethi uma kubuywa enkantolo asitshele ukuthi yithi esihamba phambili, zonke izinto ziyasivuna esho nokuthi ten nil.

Namhlanje kubukeka sengathi seziyime emthumeni, akasekho manje owaziyo ukuthi sizobhekaphi uma kunjena njengoba noma isinqumo amajaji esigodlile kodwa kucace bha okwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi icala liyasilahla thina baseBuhleni.

Sibaningi ebesivele sibona ukuthi sizogcina sesisha nendlu. Njengobake bekubonakala ukuthi siphethwe ngamanga nangobuqili, incwadi ka 2 Petru 2:1 ithi kuyakuvela abefundisi bamanga abayoniphathisa okwempahla ngamazwi obuqili ngenxa yokuthanda imali, befaka nezahlukaniso phakathi kwabantu.

Imindeni eminingi ixabene ngenxa yabo laba ebebekhuluma lokhu nalokhu engesaba nokukusho lapha kodwa nje eminye imizi ichithekile ngenxa yezinkulumo nezenzo zabo ezimbi.

Indoda yehlukene nomkayo nezingane nabazali ngenxa yalo mbango njengoba kwabona (abefundisi) neNkosi yamaQadi bexove leli bandla belazi iqiniso, benza sengathi iNkosi uThingo ibinolimi olumbaxambili njengolwenyoka - lwakhuluma ukukhuluma okubili njengoba kuzwakala sengathi yabhala incwadi ikhomba iMisebeyelanga njengozothatha isikhundla.

Emuva kwayo futhi yatshela iNkosi yamaQadi ukuthi ishiya uNkosana uMduduzi esihlalweni kanti uzongabi nabo ubufakazi obuphathekayo nazobubeka phambi kwenkantolo.

Engifisa ukukusho wukuthi iNkosi yamaQadi izehlisile isithunzi ize iyokuma phambi kwamajaji ibukwa wumhlaba wonke ngento engekho njengoba yayizishaya isifuba ithi ngisho ungangibizela enkantolo yangakini mina ngiyinkosi yesizwe samaQadi, nginelungelo ngiphelele kanti kayiphethe lutho.

Nabefundisi baze bayokuma phambi kwamajaji bebonwa wumhlaba wonke ukuthi bangabantu abahambisanayo nobugebengu obuhleliwe.

Hawu! Baze basifaka odakeni abantu sibethembile.

Uma kungenzeka isinqumo singasivuni kuyoba njani kubo nasenkosini yamaQadi?

Ngizizwa ngidabuka ukuthi le mizi echithekile ngenxa yobuqili babo bayoyivusa kanjani, ngani nesithunzi sabo bayobuye basivuselele ngani.

Siyobuye sibethembe kanjani uma sebesho okuyiqiniso kusasa?

Inhliziyo yami ibuhlungu ngenxa yalesi senzo sabo futhi siyisono esingenakuthethelelwa ukukhipha umuntu eqinisweni umkhohlise uze umhambise ngendlela emnyama nendlela engekho.

Luka 12:1; akukho okufihliwe okungeyukwambulwa. S. Mthembu

Sibaningi ebesivele sibona ukuthi sizogcina sesisha nendlu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.