Ungakulibazisa ukuguga ngokudla kahle

Ilanga - - Izindaba - Umthombo ngabe: organicfacts. net

ENGXENYENI yesibili esiphetha ngayo isihloko esimayelana nokuguga nezaba umuntu angazenza ukuze akulibazise, sizobheka kafushane ezinye izinhlobo zokudla abantu abazisebenzisa ngempumelelo.

Phakathi kwalabo bantu nguNkk Annette Larkins waseFlorida, e-United States of America (USA) okubikwe ngaye kule ngosi ngokudlule.

Empeleni kakusiyena yedwa osekwenzile lokhu ngempumelelo eminyakeni eminingi edlule futhi kakusibo bodwa abesifazane abazihluphayo ngendaba yokuguga nemiphumela yakho.

Bakhona nabesilisa asebekwenzile lokhu futhi nakubona imiphumela iyazikhulumela.

Namuhla sizobheka okumbalwa ohlwini lokudla akusebenzisayo uNkk Larkins, sibone ukuthi yini enhle ngakho emizimbeni yethu:

1. I-BROCCOLI

Lokhu kudla kunemihlomulo eminingi etholwa ngumuntu okudlayo. I- broccoli ivimbela izinhlobo eziningi zomdlavuza, yenze ukusebenza kohlelo lokugayeka kokudla emathunjini, yehlise amafutha emzimbeni, ikhuculula ukungcola komzimba ithuthukise ukumuncwa kwama- vitamin nama- mineral wumzimba.

Ivimbela izinhlobo eziningi zokwalana komzimba nezinye izinto, ikhuthaza amasosha omzimba, ivikele isikhumba, yehlisa umfutho wegazi futhi yenze ube namehlo aphilile nabona kangcono.

2. AMAKHOWE

Zonke izinhlobo zamakhowe zinama- protein nomhhadlahhadliso. Futhi aqukethe u- vitamin B neselenium elekelela ukukhuculula ukungcola okudalwa wuhlelo lokusebenza komzimba jikelele.

Alekelela amasosha omzimba, avikele ukulimala kwama- cell nezicubu. Kukhona uhlobo olubizwa nge- white button oluwumthombo ka- vitamin D.

3. UKWATAPHEYA

Miningi imihlomulo umuntu ayithola ngokudla ukwatapheya, phakathi kwayo okubalwa ukugwema isifo senhliziyo, ushukela, ulawule ukwehla nokwenyuka kwesisindo somzimba nokukhuthaza umzimba ukumunca izakhamzimba.

Unciphisa nengcuphe yokuhlasela komdlavuza, wukulimala kwesibindi nokopha okubangelwa wukuntuleka kuka- vitamin K emzimbeni.

Ukwatapheya uyasiza futhi ekwenzeni amehlo ahlale ephilile, uvikela isikhumba kulezo zimpawu zokuguga nasemisebeni yela- nga ama-UV alimaza isikhumba. Wenza ushukela egazini uhlale usezingeni elifanele futhi unamandla okukhuculula ukungcola okuvezwa wuhlelo lokusebenza komzimba kwemvelo. Uyasiza futhi ekukhuthazeni ukugeleza kwegazi emithanjeni nokwakha amathambo aqinile. Ucwaningo lwakamuva luveza ukuthi inhlamvu (imbewu) kakwatapheya iyasebenza uma kwelashwa ushukela nomfutho wegazi kanti unjalo nje wenza ngcono ukumunceka kwezakhamzimba ezithwelwe wukudla.

4. U-ANYANISI

Nakuba iphunga lika-anyanisi liyinkinga kwabaningi, nokho kuningi okuhle ngawo ekudleni nasemizimbeni yethu. Imfihlo yawo kuthiwa isekuwudleni ungaphekiwe. Ngaphandle kokunambitheka kahle kwawo u-anyanisi, ubuye unikeze umzimba u- vitamin A, u-B6, u-C no-E, ama- mineral, yi- sodium, yi- potassium, yi-iron nomhhadlahhadliso futhi une- folic acid. Kuthiwa ukuwudla ungaphekiwe kuwenza ube bukhali ukudlula ophekiwe.

5. IKLABISHI

Kuthiwa iklabishi leli liwukudla kwesizwe e-Russia. Linamandla ekukhaliphiseni umqondo.

Linemihlomulo eminingi yempilo kanti lishibhile futhi liyasuthisa. Nalo liyasiza ukukhuculula ukungcola emzimbeni okudaleka ngokusebenza kwezitho zomzimba ezahlukene.

Lehlisa umfutho wegazi lingule usawoti oweqile emzimbeni. Liyawehlisa noshukela futhi lenyuse ukukhiqizwa kwe- insulin.

Ukubiliswa lokhu kwakha amaprobiotic ayamaniswa nokuqinisa amasosha omzimba nokusebenza kwezindlala. Njenge- cucumber, iklabishi nalo linama- mineral akwenza ube muhle. Linesakhamzimba i- sulfur ekhiqiza i- keratin edingwa wumzimba ukwenza izinwele nesikhumba kube kuhle. Liqukethe ama- pepolyphenol asiza ukukhuculula ukungcola komzimba ngaphakathi okwenza ubuchopho nenhliziyo kuphile kahle.

ISITHOMBE NGABE: CONSCIOUSNOURISHMENT. ORG

ABASESITHOMBENI nguStorm Talifero (64), uTonya Zavasta (56) noLou Corona (60). Abangezansi nguNkk Annette Larkins (72), uMimi Kirk (75) noMarkus Rothkranz (52). Lo mfanekiso uthathwe ngonyaka wezi-2014.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.