Sebejabulela impilo elula ngomgwaqo KwaHlabisa

Ilanga - - ikhasi| - MABUYI MKARRY

SEKUZOBA lula ukuhamba kwizakhamizi zaKwaHlabisa ukuya ezikhungweni zomphakathi ezihlukene kulandela ukuvulwa ngokusemthethweni komgwaqo u-P451 ovulwe njengengxenye yezinhlelo zenyanga yezokuthutha. Lokhu kufakazelwe isakhamuzi sakule ndawo esihlomule kakhulu ngokwakhiwa nokuvulwa kwalo mgwaqo uNks Lindeni Ndebele, othe ujabule futhi uyabonga kakhulu kuMnyango wezokuThutha osewenze impilo yabo yaba lula kakhulu. “Isitobhi sami sikhona la, sengehla ngikhululeke ngoba imoto ayisangishiyi kude le nasekhaya, kepha sengehla lapha eduzane ngenxa yokufakwa kwaleli tiyela. Lokhu kunciphisa amathuba okuthi sidlale izigebengu. “Ngisho noma sigula sekulula ukuthi izimoto zisithathe zisiyise emitholampilo zibuye futhi zisibuyisele emakhaya ngokushesha. Ngingasho nje ngithi sesiyabusa, nathi sesifana nabantu abahlala emadolobheni. Siyazibongela ngentuthuko efikile lapha endaweni yethu,” kusho uNdebele. UMphathiswa uMnu Mxolisi Kaunda uvule ngokusemthethweni isigaba sokuqala salo mgwaqo, eNhlwathi, ngaphansi kukaMasipala waKwaHlabisa Big5 esifundeni Umkhanyakude. “Lo mgwaqo ongamakhilomitha angu- 54 isamba sawo esingu- R790 million kulindeleke ukuthi uma sekuphothuliwe ukwakhiwa kwawo kuthuthuke ezokuvakasha nokuyinto eseqhulwini ezinhlelweni zikaHulu- meni,” kusho uKaunda. Isigaba esilandelayo sizoqala ngoApril ngonyaka ozayo nokulindleeke ukuthi siphothulwe ngoMarch 2022. Ngokuhambisana nohlelo lukaHulumeni lokuguqulwa ngokushesha kwezomnotho i- Radical Socio- Economic Transformation, zingu- 56 izinkontileka ezisafufusa, okubalwa nezinye ezincane ezingu- 11 ezihlomulile kulo msebenzi. Zibalelwa ku- 96 izakhamizi ezihlomule ngamathuba emisebenzi kwabuye kwavuleka namathuba angu- 60 entsheni okuthuthukisa amakhono ngoqeqesho lohlelo lwe- CETA Accredited Training in Roadwork’s Construction okuyingxenye ye- Expanded Public Works Programme (EPWP). Khona manjalo, uKaunda uphinde wanikezela ngokomthetho umgwaqo omkhulu uP296 eDanhauser. Ukwakhiwa kwalo mgwaqo osufakwe itiyela kuzokwenza ngcono izimpilo zomphakathi wakulendawo njengoba kudaleke amathuba emisebenzi angu 220. Uma usuphothuliwe lo mgwaqo uzokuba ngamakhilomitha angu- 28.7 ubude. Njengamanje, izigaba ezimbili zokwakha seziqediwe, ezingamakh- ilomitha angu- 9.4 ubude ngemali elinganiselwa ku- R103.8 million. Ngonyaka ozayo, isigaba sesithathu sokwakhiwa kwamakhilomitha amahlanu sizodla imali elinganiselwa kuR60 million. Imali etshaliwe ukwakha lo mgwaqo isiyonke ilinganiselwa ku- R378 million.

Izithombe: Mbuyiselo Ndlovu

UMnu Mxolisi Kaunda ehambisana neMeya yesifunda uMkhanyakude uKhansela Solomon Mkhombo neMeya yaKwaHlabisa Big 5 uKhansela Velenkosini Hlabisa nobuholi bendawo bavule ngokomthetho umgwaqo u-P451 (kwesincane).

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.