AMAZWIBELA NGOBEKWENZIWA EZIFUNDENI EZAHLUKENE

Ilanga - - ikhasi| -

UNkk Nomusa Dube-Ncube wezokuBusa ngokuBambisana ongushampeni eThekwini ubemelwe uMnu Simiso Magagula oyiNhloko yoMnyango weziMali lapho ithimba lakhe lihambele umgwaqo u-P100 phakathi kweNanda neNdwedwe Esifundeni aMajuba uDkt Sibongiseni Dhlomo ubemelwe uSekela-Meya uKhansela Enock Nkosi obehambisana nobukhosi bendawo abahlole nomsebenzi wokwakhiwa komgwaqo u-D280 okuqhubekayo njengamanje. Lo mgwaqo unikezwe isabelo- mali esingu- R120 million. OwezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi uMnu Mxolisi Kaunda ubehambele isiFunda iZululand lapho ehambele khona Olundi naKwaNongoma, wase ehlola nokwakhiwa komgwaqo u-P735 KwaNongoma.

UMnu Sihle Zikalala wezokuThuthukiswa koMnotho ushayele ihlombe umsebenzi owenziwa izinhlaka zezomthetho kanye namaphoyisa aseNgwavuma ngokugwema ukudunwa kwezimoto ezebiwe ziyiswe eMozambique, ngenkathi ehambele indawo yaseNgwavuma lapho evakashele isiteshi samaphoyisa. UNks Bongi Sithole- Moloi wezobuCiko namaSiko, ezeMidlalo nokuNgcebeleka, uhole ithimba lakhe bahlola umgwaqo uD887 eSikhaleni, eMpangeni esifundeni iKing Cetshwayo, lapho ezwe izindaba ezimnandi ngokujabula komphakathi kanye neNkosi yesizwe sakwaDube ngalo mgwaqo osanda kwakhiwa. UNkk Weziwe Thusi wezokuThuthukiswa koMphakathi ojutshwe esifundeni Ugu uhambele eZingolweni, lapho ehlole khona umgwaqo u-P58. Lomgwaqo ophakathi kweDeemount neZingolweni ngaphansi kaMasipala iMuziwabantu ungaphansi kweNkosi yakwaXolo. Uphinde wahambela isivimbamgwaqo kuN2/P58 kanye nesiteshi samaphoyisa eZingolweni. Ushampeni wasifunda iHarry Gwala uMnu Ravi Pillay uhambele indawo yase uMzimkhulu lapho ehlole imisebenzi yemigwaqo eqhubekayo kule ndawo. Uhambele u-P749 okungumgwaqo ophakathi nedolobha uMzimkhulu neRiverside, kwase kuba u- P416 okungumgwaqo ophakathi kweStraffords Post neDroefheids Bron. OwezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zasemaKhaya uMnu Themba Mthembu uhole ithimba lakhe eneNhloko yoMnyango wezokuThutha, uMnu Sibusiso Gumbi, lapho behambe bayohlola umgwaqo omkhulu uP17 ophakathi kweGreytown neNgubevu okutshalwe kuwona imali ebalelwa kuR892 million, esifundeni uMzinyathi. OwezeMfundo uMnu Mthandeni Dlungwane obejutshwe eMandeni kwisifunda ILembe uzwakalise ukujabula ngomsebenzi oqhubekayo ku-P415 lapho sekusele u- 4.29 km ukuba ufakwe itiyela ngemali ebalelwa kuR45 million. UMphathiswa weziMali KwaZulu- Natal uNkk Belinda Scott onguShampeni esifundeni uMgungundlovu uhole ithimba lakhe lapho behlole umgwaqo uP390 ozodla umnyango imali ebalelwa ku R82.7 million. Lo mgwaqo uzohlanganisa izindawo e- Taylors Halt, KwaMncane, eMpophomeni kanye neHowick.

UNdunankulu uMnu Willies Mchunu ongushampeni wasoThukela uhambele indawo yaseMtshezi lapho ekhulume nomphakathi erenki yezithuthi zomphakathi, wahambela nezikole zendawo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.