KONTSHONTSHE IFONI YAMI, NGEKE LIPHELE ISONTO...

Ilanga - - Izindaba - Mkhekhelezi@webmail.co.za

AKE nginikwe bakithi ithuba ngibe ngumengameli eManycannibals Afrika, izigebengu zingagoba kuhle kogonothi lugotshwa nguSjumbane insizwa yakwaMthethwa ngapha ngakithi KwaDlangezwa ifulela iqhugwane.

Zangigila izinswelaboya zeTheku emini kwa-bha, ilanga libalele likhipha uSathane esihogweni. Zivule ikalishi ebengihamba ngalo ngoLwesihlanu ngipakile kuPixley KaSeme Street (West Street), zathatha umakhalekhukhwini wami, izwe libuka.

Ngifike kusele ibhodlela likanemenayidi ebengilinikwe egalaji lakwaMaMdekazi ngoba ngifake i- full tank - siyazitamuzela phela uphethiloli wehlile.

Inhliziyo yami ibe buhlungu ngehla ngenyuka ngizama ukuthola umakhalekhukhwini omusha, ngangena shiqe ezindlekweni ebengingazihlelelanga. Abantu bese belokhu bethi masisizane ngoba sibamnyama!

Gede mani, umkhulu wami ozala ubaba wadutshulwa ngumuntu omnyama wafa, umkhulu wami oyiShangane, ozala umama, washaywa ngabantu abamnyama engenze noluncu ezidakelwe yinjemane wafa, abantu ababulala uLucky Dube bamnyama… hhayi sengathi ibala lami ngizolifaka kwi- review mhlawumbe okungenani ngilishintshe ngibe dark black ngoba sengathi u- black lo uyangihlukumeza.

Sihlukumezana sodwa thina bantu abamnyama kodwa uma kuke kwaba nomlungu oyedwa nje ovele wavukwa yi-bishisa disorder - abanye bevukwa yi- bipolar disorder - wasukela abantu abamnyama, abantu bakhala sengathi umhlaba uyabhubha.

Okwenze ngakhathazeka kakhulu ngokwebelwa umakhalekhu- khwini wami kakukhona ukuthi ngintshontshelwe, wukuthi ubab’ omdala, uMvelinqangi, kunamandla nje angipha wona ngingawacelanga okuphimisa amagama izinto zenzeke.

Umuntu ontshontshe umakhalekhukwhini wami, nami ngizitabalasela ngasemasentini, sengimhlelele i- special meeting ne- mentor yakhe, uSathane, ngeke liphele isonto bengahlangananga ekomkhulu likaDeveli, esihogweni.

Into eyenza ukuba izigebengu zaseManycannibals Afrika zicanase yilo hulumeni oncenge amavoti ngegazi lethu. Mina nje uma nginganikwa ithuba lokuba ngumengameli noma nje isonto libe linye, zingafisa ukuthutha ziyohlala olwandle nofishi.

Ngingavele ngisebenzise i- semi sharia law; uyabulala thina kasikubulali kodwa sikushaya nge- stroke, wadlwengula siyakuthena, uya- ntshontsha usebenzela amahhala futhi kune- overtime engakhokheli ngisho indibilishi. Hhawu sakhathala yizigebengu.

Sihlushwa yizigebengu nje, ngoLwesine ngibone umhlola uNgqongqoshe wamaPhoyisa, u-Arrived Mbalula, ejabula sengathi yingane yasemakhaya iphase ufestiya ngoba yazi kahle ukuthi izothola isibhuklabhukla senkukhu.

Ungqongqoshe ubejabulela ukuthi amaphoyisa abophe izihlahla zensangu - bless the holy herb. Izihlahla zensangu bezigcwele iveni, umfo kaMbalula uyajabula uthi amaphoyisa akhe ayasebenza, hhe bana! Wukusebenza okunjani ukubopha izihlahla ngoba nakhu wazi kahle ukuthi kazinayo imali yokuqasha abameli?

Ake utshele amaphoyisa akho ayobopha izigebengu ezidubule itekisi kwashona ingane yabantu ebiya esikoleni laphaya KwaZwe- libomvu, ngaKwaNdengezi.

Tshela mina Mbalula, uma amaphoyisa akho engongqesta impukane yaselavathi, uboshwa nini umuntu owabulala uSenzo Meyiwa? Owabulala uChris Hani wavele wabanjwa nje kungakapheli ngisho i- first half yomdlalo weRugby Sevens, kanjani?

Mhlawumbe amaphoyisa akho alandela isibongo sakhe uSenzo, ayameya? Igenge kahulumeni mayiyeke ukuzenza amapigogo namapimkhulu la ezinkundleni zokuxhumana ithi iyasebenza sibe sihlushwa yizigebengu sengathi siyazikweleta.

Madoda kuhulumeni, ningakhathazeki ngezigebengu ezihlalise mina lubhojozi, ngizozithakatha nje kwaphela.

Sizodlala abantu la sibe sinayo isayensi engasikhipha otakwini.

Hikhensile ngopfu ma-Arika!

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.