UFISA KWEHLISWE ISIBALO SONGQONGQOSHE UMBOWENI

Ilanga - - Izindaba - INTATHELI YELANGA editor@ilanganews. co.za

UFUNA kube nongqongqoshe abangevile ku-25 kwikhabhinethi kaMengameli Cyril Ramaphosa uNgqongqoshe wezeMali uMnu Tito Mboweni, njengoba ethi kugcina sekubanjwa kuyekwa ngendaba yamaholo kuhulumeni kwazise agcina efika ku-R500 billion ngonyaka.

Uveze lokhu esigcawini sabezindaba izolo ngoLwesithathu ngaphambi kokwethula isabelomali sakhe saphakathi nonyaka obeku- ngesokuqala njengoba engakaqedi nenyanga ekulesi sikhundla esishiywe nguMnu Nhlanhla Nene.

Uthe kabukho ubuhlakani ekubeni ikhabhinethi yaseNingizimu Afrika ibe nongqongqoshe abawu-35 namasekela, okwenza isibalo sifike ku-70. Wenze isibonelo ngeChina athe inomnotho onamandla kodwa inongqongqoshe abawu-25.

"Lokhu kusenza singabi nesizathu esiphusile ngokomnotho, ngokwemali noma ngokwepolitiki ukuthi singaba nekhabhinethi enabantu abangaphezu kuka-70," kusho uMnu Mboweni othe ukukhushulwa kwamaholo ezisebenzi zikahulumeni kuzodlula ibhajethi ngo-R30.2 billion eminyakeni emithathu ezayo.

Uthe usecele iminyango kahulumeni nezikhulu ukuba bazame ukugwema ukukhokhela izisebenzi ngokusebenza isikhathi eseqile ( overtime).

Udalule ukuthi umnyango womgcinimafa uyakhombisa ukuthi kayikho imali ebekwe eceleni ukuze kukhushulwe amaholo ngo-2019, okuyinto athi wazi kahle kamhlophe ukuthi izomqhatha kakhulu nezinyunyama.

Uthe ongqongqoshe kubalulekile babeneqhaza elikhulu abalibambayo ekwehliseni ukusetshenziswa kwemali kuhulumeni ngokwehlisa inkece abayithola ngokuhlomula emahho- visini abo ( office benefits).

Usho lokhu nje, kuzokhumbuleka ukuthi nangasekuqaleni konyaka uMnu Ramaphosa uke wathi kufanele kube khona lapho kuncishiswa khona eminyangweni nakubona ongqongqoshe.

Ungqongqoshe ngamunye uhola imali elinganiselwa ku-R2.4 million ngonyaka, amasekela abo ahola elinganiselwa ku-R1.9 million kanti ungqongqoshe uvumeleke ukuqasha izisebenzi ezilinganiselwa ku-10 ehhovisini lakhe.

...ukuthi singaba nekhabhinethi enabantu anbangaphezu kuka-70.

UFISA kwehliswe isibalo songqongqoshe uMnu Tito Mboweni ongungqongqoshe wezemali.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.