UMBUTHANO UQHUBEKE KAHLE YIZE UBUHOLI BUNGEZWANI

Ilanga - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

UQHUBEKE ngempumelelo umbuthano wamalungu ebandla lamaLuthela KwaZulu-Natal, abhekene ngeziqu zamehlo nobuholi obukhona, yize bekunezinkulumo ebezithi ngeke ubekhona KwaNzimela, eMelmoth izolo ngeSonto.

Kulo mbuthatho obuhanjelwe yiwona wonke amasekethe KwaZulu Natal, kuningi okuvelile okuyizingqinamba ezinkulu kuleli bandla eselihlukene phakathi ngemibono.

Bebebalelwa enkulungwaneni abebethamele le nkonzo yedayosisi lapho bekushumayela khona uMfu Zweli Nzuza, onxuse ukuba ibandla likhulekele uMfu Themba Kathi ongunobhala omkhulu webandla nabambisene nabo ukuba bashintshe indlela abenza ngayo izinto.

UMnu Agrippa Ntombela - ongomunye wabaholi abazichaza njengabazalwane abakhathazekile ngesimo sebandla - uthe inhloso wukuba kuyokhonzwa ndawonye, okuyinto egcine ngoNtulikazi (July).

"Ngiyabonga ukuba nitheleke ngobuningi benu phezu kokuba ihhovisi elikhulu lebandla likhiphe umyalelo wokuthi kawusekho lo mbuthano. Ningabaphikeleli, kumele niphikelele njalo kuze kulunge izinto,” kusho uMnu Ntombela.

UMnu Falithenjwa Mkhize uchazele abazalwane isisusa sokungezwani ebandleni, wabala ukuthi esinye saso wukukhethwa kukaMfu Thokozani Sibiya ukuba angene esikhundleni sikaMfu Kathi ngoba eya empeshenini, okumfakele isigcwagcwa (uMfu Sibiya) wamiswa waphinde waxoshwa ebandleni.

Uthe lokho kwenziwe ngoba kwesatshwa ukuthi uzovusa izikweletu zesizumbulu semali ewuR40 million (eyakhishwa kwiakhawunti yebandla yayofakwa “ebhanoyini” ngoba kuthiwa iyatshalwa).

Uqhubeke wathi emuva kwalokho kumiswe omengameli abaningi, abefundisi namalungu ebandla aqavile. Amagama abanye babamisiwe ILANGA elikwazile ukuthola amagama abo yilaba: Agrippa Ntombela Mduduzi Dumakude Sipho Lwandle Nkosana Ndaba Falithenjwa Mkhize Johan Ndlovu Thobelani Duma Mengameli Thulani Myaka. knowledge.simelane@ilanganews.co.za

ISITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE

LENA yingxenye yabefundisi bamaLuthela ekhala ngokumiswa kwayo yikomkhulu lebandla eMphumulo, ibisembuthanweni obuKwaNzimela, eMelmoth izolo ngeSonto.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.