Ushubile umbango ngesihlalo sobukhosi

Sebefakane ezinkantolo

Ilanga - - Izindaba - PHUMLANI GAMA

SISIKAZWA ngejozi isihlalo seNkosi yakwaHlabisa, eMatshamnyama, eHluhluwe, ebekwe ngonyaka odlule njengoba kunombango osuphonswe eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu nguyisekazi (anti wayo) okuthiwa uthi kayifanele ukuhlala kusona ngoba iwumlanjwana.

NgoLwesine iNkantolo yeMantshi yaKwaHlabisa ikhiphe incwadi yesivimbelo, enomyalelo wokuba uyisekazi weNkosi Nhlanganiso Hlabisa (20), uNkz Jabu Hlabisa - oke wayibambela isihlalo iminyaka ewu-9 - angaphinde abeke unyawo lwakhe enkantolo yesizwe.

Kubikwa ukuthi inkinga iqale nyakenye lapho bekuzoba nomhlangano emahhovisi omnyango wezokubusa ngokubambisana eMkhuze, kuyokwaziswa uNkz Hlabisa ukuthi sekuyisikhathi sokuba abeke phansi izintambo, abuyisele endodaneni yomfowabo.

Kuthiwa akayanga kulowo mhlangano, ulindwe isikhathi eside maqede kwanqunywa ukuthi uyephucwa amandla okubusa.

Kubikwa ukuthi kusuka lapho uqhubekile nokuhlela imihlangano enkantolo yesizwe nabathile abakholelwa ebuholini bakhe.

INkosi Nhlanganiso, egunyazwe wuMnyango wezokuBusa ngokuBambisana KwaZulu-Natal, ibiyenza eyayo imihlangano ithathe izinqumo, noNkz Hlabisa - owesekwa ngamanye amalungu omndeni - ahlele eyakhe, athathe ezakhe izinqumo.

Lokhu kuthiwa bekudida izinduna, zigcine zingazi ukuthi kumele zilandele bani.

Lo mdonsiswano kubikwa ukuthi uholele ekubeni iNkosi Nhlanganiso ifake isicelo sokuba kungenelele inkantolo ngoba ikhala ngokuthukwa, ihlukunyezwa nguyisekazi. Inkantolo inqume ukuba uNkz Hlabisa angaphinde asondele enkosini nasenkantolo.

ILANGA likhuluma neNkosi Nhlanganiso, ithe: “Kuningi okonakele lapha esizweni sikababa, ngithokoze kakhulu ngokukhishwa kwale ncwadi ngoba ngikholwa wukuthi sekuzoba lula ukuba isizwe sithole izinsiza ngendlela eqondile.”

Ngodaba lwecala elifakwe eNkantolo eNkulu eMgungundlovu, ithe makuthintwe ummeli wayo, u-Adv Mduduzi Ntombela.

Imizamo yokumthola iphunzile. Nokho ucashunwe emsakazweni womphakathi, iMaputaland, ethi: “Udaba luqala lapha khona umama ethi akanankinga nokuphakanyiswa kwenkosi, kodwa uthi inkinga wukuthi iphakanyiswe ngabantu abangelona uzalo lwasendlunkulu.

“Esingakuphawula okwamanje wukuthi kubona bonke ofakazi abalandwe yinkantolo, bafike basho into eyodwa bethi akusebenzeki enkantolo (yenkosi) ngesizathu sakhe umama obebambe isihlalo. Ubiza inkosi ngengane yesihlahla, ethi wayilobolela ukuze ingene ekhaya. Thina kasinankinga ngoba nguyena nommeli wakhe abafake udaba eNkantolo eNkulu, sizolandela bona.”

ILANGA lizamile ukuthola uvo lukaNkz Hlabisa kodwa kwangalunga. Ucingo lwakhe belungangeni. Ummeli wakhe, u-Adv Bonga Khumalo, ukuqinisekisile ukuthi ikilayenti lakhe libhalelwe incwadi yesivimbelo, ethi lingaphinde lilubhade emagcekeni enkantolo yesizwe.

“Thina kasinankinga nokukhishwa kwale ncwadi, kodwa sikhuluma ngecala elisemajajini eMgungundlovu lapho kuzohlukana inhloko nesixhanti. Besingeke siphikisane nesinqumo senkantolo sokukhipha incwadi yesivimbelo ngoba yenzelwa noma ngubani osuke ecele ukuba enzelwe yona.

“Esiqhubeka nakho yicala ngoba ubukhosi bulawulwa ngabantu abangelona uzalo lwasendlunkulu,” kusho u-Adv Khumalo.

Imizamo yokuthola uMnu Lennox Mabaso, okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu, iphunzile njengoba ucingo lwakhe belungangeni. Ushiyelwe imilayezo kodwa lutho ukuphendula kwaze kwashaya isikhathi sokuloba.

ISITHOMBE: FACEBOOK

INKOSI Nhlanganiso Hlabisa okuvela ukuthi uyisekazi usefake udaba lwesikhundla sayo eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngoba ethi iwumlanjwane, kayifanele ukuhlala kulesi sihlalo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.