IZINHLOBO ZOBUNIKAZI-BHIZINISI ENINGIZIMU AFRIKA

Ilanga - - Ziyasha - IBHIZINISI LOMNIKAZI OYEDWA UBUNIKAZI NGOKUBAMBISANA INKAMPANI YESIGABA 53 SOMTHETHO WEZINKAMPANI *Ngeminye imininingwane, thinta abakwa: Artwell and Associates cc kwethi 074 695 3509 noma i-email ethi: artwelland associates.co.za

IZINTO okumele uzibheke uma ufuna ukubona ukuthi yiluphi uhlobo lwebhizinisi ofuna ukulibhalisa, zimbandakanya phakathi kokunye lokhu okulandelayo:

yimali ephuma kumnikazi noma abanikazi bebhizinisi;

indlela nezinga lokuboleka (phela ukuqumba kwephakethe noma ukuzinza kwezemali kwa banikazi balelo bhizinisi yikho na okukulekelelayo ekuklameni umkhombandlela wokuthi hlobo luni lokutshelekwa kwemali futhi kube yimalini ezofakwa ukulisusa phansi ibhizinisi);

isibalo sababambisene kulelo bhizinisi, nobungako beqhaza azolibamba lowo nalowo kubanikazi;

uhlobo nobungako bebhizinisi qobo lwalo;

ukuzimisela ukuthatha ingxenye yobunikazi balowo odlulile emhlabeni;

isidingo sokubeka imikhawulo maqondana nokulahlekelwa komnikazi siqu uma ibhizinisi thandeka.ngobese@ilanganews. co.za lingena ezinkingeni. IZINHLOBO ZAMABHIZINISI Lolu wuhlobo lwebhizinisi olulula ukuluqhuba. Okudingekayo lapha wukuba umuntu qobo kube nguyena oqhuba ibhizinisi ngegama lakhe.

Kakudingeki micikilisho ukuba liqalwe, okudingekayo wukuba oliqalayo athole ilayisense yokuhweba noma imvume ukuze lisungulwe (ngokuvamile okuba ngelikamasipala wendawo).

Njalo ngonyaka ungqongqoshe unquma imidiyo yokubhalisa. Kunobuhle ekubhalisweni kwebhizinisi lomuntu oyedwa, okumbandakanya ukuthi kulula ukulibhalisa, akukho muntu onezabelo zobunikazi noma ibhodi labaqondisi okumele ohwebayo abike kulona futhi yonke imali nemihlomulo kuya ngqo kuyena.

Izithiyo zimbandakanya phakathi kokunye ukuthi nxa ibhizinisi lifadalala, umnikazi ulahlekelwa yimpahla yakhe. Wonke amalayise- nse, isithunzi segama lebhizinisi nezivumelwano ezisemthethweni okungenwe kuzona egameni lebhizinisi, kuyaphela nxa umnikazi eshona.

Ubunikazi-bhizinisi bomuntu ngayedwa kabuhlomuli ohlelweni lokudluliselwa komunye. Ngaphandle kokuba kwenziwe amalungiselelo nomunye othile, ibhizinisi livele livalwe ngokushona komnikazi. Impahla yebhizinisi, uma sezikhishiwe izikweletu, igcinelwa kuphela ukwabiwa kwefa uma umnikazi edlula emhlabeni. Maqondana nemidati yentela, kubakuhle ukuba kuthintwe ungoti wezentela ukuba acacise. Ubambiswano luwubudlelwano obunesivumelwano, kaluzimele ngokwalo emthethweni futhi kalukwazi ukubakhona ngokuhlukana nabantu abayingxenye yalo.

Ubambiswano luyazinqamukela nxa okulona efa, ethatha umhlalaphansi, uma buhlakazwa noma uma ilungu elisha lingena kulona. Ngenxa yemidiyo edalwa wukuthi ubambiswano kaluzimele emthethweni, iningi labaqhuba ibhizinisi lemisebenzi efundelwe ( professionals), lisebenzisa uhlobo olubizwa nge-Section 53 (esungulwa phansi kweSigaba 53 (b) soMthetho Wezinkampani).

Inkampani eyilolu hlobo isetshenziselwa ukubumba ubudlelwano bongoti (njengabameli, abadwebi bamapulani nonjiniyela).

Igama lenkampani yalolu hlobo liphetha ngokuthi “Incorporated” (okunqanyulelwa kuthiwe “Inc”). Ubuhle balolu hlobo lwenkampani wukuthi luvumela ukuqhubeka kwayo unomphelo, ngaleyo ndlela kuxazululeke ukunqindeka kwamandla obambiswano.

Inkampani yeSigaba 53 amalungu ayo angamangalelwa ngokuhlanganyela nenkampani ngoba izikweleti zenkampani zidaleka ngesi- khathi besemsebenzini.

Kunokumbalwa okuhle ngalezi zinhlobo zobambiswano njengokuthi kulula ukuzisungula, kaziboshezelwe nge- memorandum noma amaphuzu okuzihlanganisa, nokuthi kwezinye izinhlelo zokutshala imali, ukungena ezikweletini zobambiswano kunqunyelwe inani okuvunyelwene ngalo.

Izithiyo ezinkulu zimbandakanya iqiniso elithi ubunikazi belungu obambiswaneni kabudluliseki komunye, ngakho luyaphela uma omunye efa, elahlekelwa yikho konke noma uma ethatha umhlalaphansi.

Amalungu angaba sezikweletini ngokuhlanganyela noma ngelungu ngalinye kulolo bambiswano. Izindaba zentela yobambiswano ixoxwa nongoti bezentela noma ihhovisi lakwaSars. Lezi zinhlobo zobunikazi-bhizinisi esezishiwo, yizona ezithandwayo kwezamabhizinisi.

IZITHOMBE: ZITHUNYELWE

UCONST Nokuthula Ngcobo onebhizinisi lokubhaka amakhekhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.